ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Ljiljana Matuško Antonić, Tin Antonić

1. Uvod

Čovjek kao intelektualno biće realizira svoje ideje kreativnim ili umjetničkim radom. Takav rad pripada osobi koja je ideju realizirala i stvorila, a rezultat rada – kreativna ili umjetnička realizacija vlasništvo je fizičke osobe i predstavlja njegovu imovinu. Pravo intelektualnog vlasništva zaštićeno je zakonskim odredbama o načinu stjecanja intelektualnog vlasništva i zaštiti od neovlaštenog korištenja. Pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća autorska i srodna prava i prava industrijskog vlasništva, kao što su patenti, autorska prava, žigovi i industrijski dizajn. Intelektualno vlasništvo zaštićeno je odredbama zakona te podzakonskim aktima, a predstavlja i predmet zaštite međunarodnih ugovora.

2. Intelektualno vlasništvo

Intelektualno vlasništvo kao pravo zaštićeno je zakonskim odredbama o načinu stjecanja intelektualnog vlasništva i zaštiti od neovlaštenog korištenja (pravo intelektualnog vlasništva), a obuhvaća autorska i srodna prava i prava industrijskog vlasništva. Patenti, autorska prava, žigovi i industrijski dizajn oblici su intelektualnog vlasništva.
Intelektualno vlasništvo zaštićeno je odredbama zakona te podzakonskim aktima, a među inim su: Zakon o patent, Zakon o žigu, Zakon o industrijskom dizajnu, Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o upravnim pristojbama u području intelektualnog vlasništva . 

3. Autorsko pravo, pojam

Autorsko pravo je dio imovine  fizičke osobe koja je autor književnog,  znanstvenog ili umjetničkog djela te djela iz drugih područja stvaralaštva.  Autorsko pravo pripada fizičkoj osobi koja je stvorila autorsko djelo.  Svako djelo rezultat je ljudskog intelekta i pripada osobi koja je stvorila određeno djelo, pa stoga stvaratelj neke ideje ili nekog određenog djela koja svrstavamo u nematerijalna dobra koja imaju svoju određenu i novčanu vrijednost može isto prodavati, pokloniti, licencirati, kupovati ili naslijediti kao i svako drugo vlasništvo (primjerice vlasništvo pokretnina ili nekretnina).  Autorska prava i druga srodna prava te prava industrijskog vlasništva svrstavamo u pravo intelektualnog vlasništva.  Pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća sustav pravnih instrumenata kojima se uređuje način stjecanja intelektualnog vlasništva i zaštita od njegovog neovlaštenog korištenja.
Kada govorimo o zaštiti autorskog djela tada prvenstveno treba imati u vidu da nije svako djelo fizičke osobe autorsko djelo.  Da bi određeno djelo imalo značaj autorskog djela takvo djelo treba biti orginalno intelektualno ostvarenje iz književnog, umjetničkog ili znanstvenog područja, te treba imati individualni karakter i mora biti na neki način izraženo bilo pisanom ili živom riječi, pokretom tijela, zvukom i slično. Stoga za autorsko djelo bitan je elemenat orginalnost intelektualnog ostvarenja fizičke osobe ili više njih.
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima odredbom čl. 1. uređuje:
- autorsko pravo,
- srodna prava koja među inim uređuju prava nakladnika na njihovim izdanjima,
- prava proizvođača baza podataka na njihovim bazama podataka,
- ostvarivanje (individualno i kolektivno) autorskog prava i srodnih prava,
- zaštitu autorskog prava i srodnih prava u slučaju povrede,
- područje primjene Zakona.
Autorsko pravo stječe se samim ostvarivanjem djela bez obzira da li je autorsko pravo fizička osoba registirala, dakle, bez pokretanja bilo kakvog formalnog postupka te isto traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti. Autorsko pravo sadrži: moralna prava autora, imovinska prava autora i druga prava autora. Moralna prava autora na određenom autorskom djelu obuhvaća pravo prve objave, pravo na priznanje autorstva, pravo na poštovanje autorskog djela i čast ili ugled autora, pravo pokajanja, pravo reproduciranja, pravo distribucije, pravo priopćavanja autorskog djela javnosti i pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.

4. Pravo stavljanja na raspolaganje javnosti autorskog djela

Kada govorimo o pravu stavljanja na raspolaganje javnosti autorskog djela imamo u vidu da autorsko djelo može biti neposredno priopćeno javnosti ili  pravo stavljanja na raspolaganje javnosti na neki drugi način, primjerice putem interneta. Pravo stavljanja na raspolaganje javnosti autorskog djela putem interneta uređeno je odredbom čl. 30. Zakona kao isključivo pravo da se autorsko djelo priopći javnosti, bežično ili putem žica, na način koji pripadnicima javnosti omogućava pristup autorskom djelu s mjesta i u vrijeme koje sami odaberu.
Postavlja se pitanje zaštite autorskog prava kada se autorsko djelo priopći putem interneta te ostvarivanje prava autora imajući u vidu sadržaj autorskog prava. Kako sadržaj autorskog prava obuhvaća imovinska prava, moralna prava autora i druga prava koja obuhvaćaju pravo na naknadu, pravo naslijeđevinja i ostala druga prava autora to je od značaja zaštita svih autorskih prava i način ostvarivanja takvih prava kada je autorsko djelo priopćeno putem interneta.
U poslovnom svijetu, ali i u obavljanju bilo kakvih drugih radnih zadataka osobe se koriste internetom radi prikupljanja podataka, jer su podaci dostupni s jednog mjesta, a time je omogućen i pristup sadržaju autorskog djela na vrlo brz i jednostavan način. Korisnici interneta mogu autorsko djelo na jednostavan način kopirati i reproducirati kroz druge medije, ali i koristiti se određenim dijelovima autorskog djela prilikom stvaranja svog vlastitog autorskog djela, a da pri tome ne naznače autora čije dijelove autorskog djela citiraju. Potrebno je istaknuti da sva autorska djela objavljena na internetu zaštićena su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima osim  ako sam autor nije naznačio da se autorsko djelo može slobodno kopirati i koristiti.
Odredbom čl. 90.  Zakona propisano je da je dopušteno doslovno navođenje ulomaka autorskog djela (citata) koje je na zakonit način postalo pristupačno javnosti radi znanstvenog istraživanja, nastave, kritike, polemike, recenzije, osvrta, u mjeri opravdanoj svrhom koja se želi postići i u skladu s dobrim običajima, time da se mora naznačiti izvor i ime autora. Stoga, kod svakog citiranja bilo kojeg dijela autorskog djela potrebno je navesti ime autora i izvor.
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima odredbom čl. 172. propisuje da nositelj prava koje mu je protupravno povrijeđeno, ima pravo na zaštitu tog prava, te je nositelj prava ovlašten da od osobe koja je njegovo pravo povrijedila, ili njezinog sveopćeg slijednika, zahtijeva prestanak radnje koja to pravo vrijeđa i propuštanje takvih ili sličnih radnji ubuduće (prestanak uznemiravanja), popravljanje nanesene štete (naknada štete), plaćanje naknade za neovlašteno korištenje, plaćanje zakonom određenog penala, vraćanje ili naknađivanje svih koristi koje je bez osnove stekla od povrijeđenog prava (vraćanje stečenog bez osnove), utvrđenje učinjene povrede, kao i objavu pravomoćne presude kojom je sud, makar i djelomično, udovoljio zahtjevu usmjerenom na zaštitu prava iz Zakona.

5. Zaštita sadržaja objavljenih na web stranicama

Trgovačka društva, jedinice lokalne samouprave i županije, ministarstva i mediji na svojim web stranicama objavljuju razne informacije korisnicima, pa stoga je od važnosti i zaštita sadržaja objavljenih na web stranicama kao i zaštita prava web dizajnera.  
Zaštita autorskih prava u slučajevima kad web dizajner sklopi ugovor radi izrade i održavanja stranice uobičajeno se riješava odredbama u ugovoru koji je sklopljen između naručitelja i web dizajnera. Ukoliko je web dizajner zaštitio svoje autorsko pravo web dizajna tada će vrlo jednostavno u slučaju kršenja odredbi ugovora u svezi neovlaštenog korištenja sadržaja web stranice i kreacije web stranice svoje pravo zaštiti ili u mirnom postupku ili pokretanjem sudskog postupka ako je neovlašteno se koristio web dizajnom ili sadržajem sam naručitelj. Kako bi autor zaštitio svoje autorsko pravo i da bi se izbjegli nesporazumi između ugovornih strana bilo bi dobro da ugovorne strane ugovore i koja su prava autora i naručitelja web stranice u slučaju raskida ugovora odnosno ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme tko zadržava autorska prava na objavljenim tekstovima, dizajnu i drugim sadržajima koje je web dizajner kreirao prema ugovoru.
Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima odredbom čl. 51. propisuje da ugovor na temelju kojeg se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava (autorskopravni ugovor) mora biti sklopljen u pisanom obliku, ako Zakonom nije drugačije određeno dok je čl. 52. propisan bitan sadržaj autorskopravnog ugovora.   U slučajevima kada je autor web stranice zaposlenik tada bi se, ukoliko poslodavac i zaposlenik nisu drugačije ugovorili, trebala primjenjivati odredba čl. 75 i čl. 76. Zakona ( autorska djela stvorena u izvršavanju ugovora o radu).
Osim autorskopravnog ugovora i prava autora u svezi autorskog djela stvorena u izvršavanju ugovora o radu Zakon odredbama čl. 56.do čl.76. propisuje i bitne elemente drugih ugovora, i to:
a) Nakladnički ugovor
Nakladničkim ugovorom (izdavačkim ugovorom) autor se obvezuje za nakladnika (izdavača) osnovati pravo reproduciranja svojega određenog autorskog djela tiskanjem ili drugim sličnim postupkom i pravo distribucije primjeraka autorskog djela (pravo izdavanja), a nakladnik se obvezuje autorsko djelo na ugovoreni način izdati i autoru za to platiti ugovorenu naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno, te se brinuti o uspješnoj distribuciji primjeraka autorskog djela i davati autoru podatke o distribuciji autorskog djela. Zakon propisuje prava autora prema nakladničkom ugovoru (primjerice pravo uvida i kontrole nakladnikovih knjiga ili dokumentacije radi provjere točnosti podataka koje mu dostavlja nakladnik) te formu ugovora, kao i bitne sastojke ugovora.
 b) Ugovor o izvođenju autorskog djela
Autor daje korisniku odobrenje za javno recitiranje autorskog djela ili javnu izvedbu glazbenog djela na način i pod uvjetima određenim ugovorom o izvođenju autorskog djela (čl. 68. Zakona). Odredbe ugovora o izvođenju autorskog djela odnose se i na radiofuzijsko emitiranje i reemitiranje, javno priopćavanje radiofuzijskog emitiranja, javno priopćavanje, javno prenošenje i stavljanje na raspolaganje javnosti nescenskih književnih i glazbenih djela (čl. 68. st. 2. Zakona).
c) Ugovor o scenskom prikazivanju autorskog djela
Ugovorom o scenskom prikazivanju autor osniva za korisnika pravo javnog scenskog prikazivanja određenog autorskog djela, a korisnik se obvezuje autorsko djelo scenski prikazati na način, u roku i pod uvjetima određenim ugovorom te za stečeno pravo platiti naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno. Ugovor o scenskom prikazivanju autorskog djela primjenjuje se i na radiofuzijsko emitiranje i reemitiranje,  javno priopćavanje radiofuzijskog emitiranja, javno priopćavanje, javno prenošenje i stavljanje na raspolaganje javnosti scenskih prikazivanja autorskog djela, kao i javno izvođenje scenskih djela na nescenski način (čl. 71. Zakona).
d) Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi
Ugovorom o ostvarivanju djela po narudžbi autor se obvezuje stvoriti određeno autorsko djelo i primjerak tog djela predati naručitelju, a naručitelj se obvezuje autoru za to isplatiti ugovorenu naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno (čl. 73. Zakona).

6. ZAKLJUČAK

Autorsko pravo je dio imovine fizičke osobe koja je autor književnog,  znanstvenog ili umjetničkog djela te djela iz drugih područja stvaralaštva.  Autorsko pravo pripada fizičkoj osobi koja je stvorila autorsko djelo.  Svako djelo rezultat je ljudskog intelekta i pripada osobi koja je stvorila određeno djelo, pa stoga stvaratelj neke ideje ili nekog određenog djela koja stvrstavamo u nematerijalna dobra ima svoju određenu novčanu vrijednost.  Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima propisuje sadržaj autorskog prava te zaštitu autorskog prava. Pravo intelektualnog vlasništva obuhvaća sustav pravnih instrumenata kojima se uređuje način stjecanja intelektualnog vlasništva i zaštita od njegovog neovlaštenog korištenja.
Objavljivanje autorskog djela podložno je neovlaštenom korištenju na način da se autorsko djelo kopira u cijelosti ili određeni ulomci ili se iskorištava na neki drugi način koji predastavlja povredu autorskih prava. U poslovanju fizičkih i pravnih osoba sve više se koriste web stranice radi objave informacija koje na takav način su dostupne korisnicima u kratkom vremenu. Svako autorsko djelo objavljeno putem web stranica je zaštićeno, osim ako autor nije dozvolio da se njegovo autorsko dijelo kopira, pa neovlašteno korištenje sadržaja i dizajna objavljenog putem web stranica predstavlja kršenje prava autora. Otkrivanje neovlaštenog korištenja sadržaja ili pojedinih dijelova autorskog djela objavljenog na web stranicama  predstavlja sve veći problem jer utvrđivanja kada i tko se neovlašteno koristio pri stvaranju svog autorskog djela sadržajem ili pojedinim ulomcima drugog autora nije u potpunosti moguće imajući u vidu sve veći broj korisnika interneta.


“Narodne novine” broj 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10 , 49/11

“Narodne novine”  broj 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11

“Narodne novine” broj 173/03, 54/05, 76/07, 30/09, 49/11

“Narodne novine” broj 173/03, 76/07, 30/09, 49/11

„Narodne novine“ broj 167/03, 79/07, 80/11

“Narodne novine” broj 64/00, 160/04, 62/08, 30/09, 49/11

Kao pravna kategorija imovina je skup subjektivnih imovinskih prava predstavljenih jednim nositeljem.

Autorsko djelo je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog  i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim Zakonom nije drukčije određeno (čl. 5. st. 1. Zakona).

„Narodne novine“ broj 167/03, 79/07, 80/11 (dalje: Zakon).

Primjerice kod izrade seminarskog rada učenici ili studenti mogu prikupiti podatke o sadržaju teme koju obrađuju u sklopu seminarskih vježbi ili kada se obrađuju određena znanstvena tema podatke prikupljamo putem interneta i podaci iz drugih autorskih djela su nam dostupni na vrlo jednostavan način.

Odredbom čl. 52. st. 1. Zakona propisano je da autorskopravni ugovor mora sadržavati barem djelo na koje se odnosi, način korištenja, te osobu ovlaštenu na korištenje autorskog djela (korisnik), dok je st. 2. citiranog članka propisano da autorskopravni ugovor može biti sklopljen i glede autorskog djela koje još nije stvoreno pod pretpostavkom da se njime odredi barem vrsta i način korištenja budućeg djela. Stavkom 3. čl. 52. Zakona propisano je da odredba ugovora o osnivanju prava iskorištavanja na svim autorovim budućim djelima ništava je.

Odredbom čl. 75. Zakona propisano je da autorsko djelo stvoreno u radnom odnosu označava djelo koje za vrijeme trajanja radnog odnosa kod određenog poslodavca stvori autor – zaposlenik izvršavajući svoje obveze ili po uputama toga poslodavca. Odnosi u pogledu autorskog djela stvorenog u radnom odnosu uređuju se ovim Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos. Odredbom čl. 76. Zakona propisano je ako se u izvršavanju obveza iz radnog odnosa stvaraju autorska djela, ugovorom o radu određuje se, između ostalog stječe li poslodavac pravo na iskorištavanje autorskog djela, te posebice, ako ga stječe, opseg i trajanje prava iskorištavanja autorskog djela. Ako Zakonom, ugovorom o radu ili drugim aktom kojim se uređuje radni odnos nije drukčije određeno, autorsko pravo na autorskom djelu zadržava autor bez ograničenja.

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .