DRM - U GRAFIČKOJ PRODUKCIJI E-KNJIGE

DRM – IN GRAPHIC PRODUCTION OF E-BOOK

P. Miljković, D. Žvorc

PREDGOVOR

Razvoj grafičke tehnologije i sveopći pristup internetu, projicira nove smjernice u e-izdavaštvu. Konstantna promjenjivost tržišta, tiskanoj publikaciji ne osigurava kontinuitet u njenoj produkciji. Nepoznanica u određivanja količine tiska bitna je varijabla grafičke produkcije u cijelosti. Knjige i časopisi tiskaju se u manjim nakladama, a uskladištenje i distribucija povećavaju krajnju cijenu jedinice proizvoda. Problem remitende radi izlaska novog broja (tjedno ili mjesečno izdanje) ostaje nerješivi problem. E-izdanja pružaju izdavaču odgovor na probleme distribucije i uskladištenja uz očuvanje sustava umrežene komunikacije i osiguranje licenciranja same publikacije. DRM (Digital Rights Management) upravlja digitalnim pravima autora integrirajući izdavača i kupca publikacije koja je pozicionirana na poslužitelju. Pripremiti PDF ili EPUB [1] za objavu na internetu ne iziskuje neke posebne vještine a nove generacije aplikacija za prijelom imaju ugrađene module za izvoz (export) takvih publikacija. Stvoreni su preduvjeti i za automatizam u prijelomu standardnih formata prema unaprijed određenim postavkama dizajna. Problem nastaje kako zaštiti tu publikaciju od kopiranja i neovlaštenog korištenja nakon što je objavljena na internetu. Uvriježeno mišljenje je da je sve što je objavljeno na Internetu dostupno svima. Godinama su proizvođači programskih rješenja razvijali sustave zaštite, i danas na tržištu postoji više sustava koji u osnovi rade na sličnom principu, uz određene modifikacije postavki. Glavni zahtjev na takav sustav je onemogućavanje neovlaštenog korištenja publikacije, odnosno korištenje uz pridružene online dozvole [2]. Onemogućeno je otvaranje dokumenta na drugom računalu kojem nije dodijeljeno pravo uporabe tog zapisa kao i kopiranje istog ili printanje. Dokument je zaštićen i samo kupac istog može koristiti tako zaštićen dokument. Svaki pokušaj uklanjanja zaštite generira njegovo uništenje, i pretvara ga u beskorisni dokument. Kako su se do sada u industriji istaknula dva formata zapisa knjiga i jedan časopisa najrobusniji sustav zaštite je onaj tvrtke Adobe. Provjera pristupa obavlja se preko interneta, dodjeljivanjem prava korištenja određene publikacije određenim korisnicima. Provjerava se jednim spajanjem na internet. Sustav podržava sve platforme, pogotovo tablete i pametne telefone koji sve više preuzimaju vodstvo u tom odsječku izdavaštva. Publikacije se mogu kupiti za trajno korištenje, ali i za vremenski ograničeno.

PREFACE

The development of graphics technology and the universal access to the internet, projects new policies in e-publishing. Constant volatile markets do not provide to the printed publication the continuity in its production. The unknown information on determining the quantity of the press is an important variable in the graphic production as a whole. Books and magazines are printed in small editions, and their storage and distribution increase the final price of the product. There remains the constant problem with unsold copies due to the appearance of the new issues (weekly or monthly edition). The E-editions provide to publishers the answer to the problems of distribution and storage, including the preservation of the networked communications and ensured licensing of the publication. DRM (Digital Rights Management) manages digital rights of an author by integrating the publisher and the customer of the publication, positioned on the proxy server. The preparation of PDF or EPUB for publication on the Internet does not require any special skills. The new applications for page break have the in-built modules for export of such publications. Create the conditions for automaticity in standard formats to turn the preset designs. The problem is how to protect the publication on the Internet from copying and unauthorized use. There is a general opinion that everything on the Internet is available to everybody. For years, manufacturers have developed software protection systems, and on the market today there are several systems that basically work on the same principle, with certain modifications of the settings. The main requirement of such i system is the prevention of the unauthorized use of the publication, i.e. to use the enclosed online license. It is not possible to open the document on another PC which does not have the right to use the recording, neither its copying or printing. The document is thus protected and can be used by the customer only. Each attempt to remove the protection generates its destruction and makes it completely unusable. So far there have been two importan formats of book recordings and one of magazine recordings on the market, the most robust being the one produced by Adobe. The access control is made on the internet by allocation certain rights to the specific users to use the publication. The control is made once upon connecting to the internet. The system supports all the platforms, especially tablets and smart phones which are increasingly taking the lead in this segment of publishing. The publications may be bought for permanent use or for a limited period.

1. UVOD

Autorsko pravo definirano je kao skup pravila koje konzumira autor svojih djela. Posjedovanje dokumenta s informacijama bitnima za njenog autora iziskuje propisani aspekt sigurnosti kroz njihovu autentičnost, odgovornost i sigurnost izvora prezentiranih podataka. Zaštićena su prava davatelja usluge kao i samog autora kroz njegovo djelo. Dostupnost Internet mreže i njenog sadržaja, zadire u domenu intelektualnog vlasništva premda postoje i druga stajališta koja zastupaju slobodu preuzimanja sadržaja na web stranicama. Relacijski odnosi unutar grafičke tehnologije razvijaju se arhitekturom radnih čvorova komunikacije. Izvršni resursi pozicionirani na poslužiteljima usmjereni su prema Internet trgovini s drugačijim poveznicama e-knjige. Dinamika tržišta uvjetuje pozicioniranje izdavaštva koje je odgovorno za količinu tiskanih publikacija. Programski sustavi kontrole informacija o grafičkom proizvodu odražavaju njihovu strukturu prodaje i određuju financijsku podlogu samog tiska. Resursni kapaciteti izdavača upitni su povećanjem remitentnih zaliha kao i transportnih troškovima prema kupcu tiskovine. Odjeli tehnološke pripreme rada (kalkulacija) određuju i sugeritaju svojim izračunima značajniju potrebu za e-izdanjima tiskovina. Izrada PDF dokumenta ili ePub zapisa dio su izdavačkog procesa gdje je svaki postupak realiziran zadanim slijedom definiranih pravila uz podršku XML platforme. Logika unutarnjih povezivanja (link) određuje konačni izgled e-knjige grupirajući procese na instaliranim proizvodnim resursima. Integrirani moduli izlaznih (export) aplikacija osiguravaju standardizaciju procesa i njegovu automatizaciju prema web-poslužitelju.

2. IZRADA DOKUMENTA S INTEGRIRANOM DRM ZAŠTITOM

Nova inačica programa tvrtke Adobe (ACS – Adobe Content Server) osigurava upravljanje i podršku DRM-a za e-knjige. Njegova integracija (instalacija) u mrežni sustav komunikacije prepress odjela grafičke priprema preduvjet je za njegovu uporabu. Osnovna namjena sustava je u njegovoj sposobnosti za integracijom zaštite u nekodirani dokument.
Pozicioniranje e-knjige na serveru nije određeno njegovom lokalnom umreženošću tako da je usluga nezavisna odnosno neupitna je i vanjska usluga (najam). Osnovni identifikacijski elementi publikacije određeni su njenim naslovom, autorom, izdavačem i prikazom naslovnice (JPEG) radi pregleda na web stranici poslužitelja. Ugradnja dodatnih internih poveznica unutar dokumenta (linkovi sadržaja, kazala pojmova, indeksa, …) dodatna su prednost naspram tiskanog. Korisnik generiranog linka kao preduvjet za uporabu e-tiskovine realizira stroge uvijete instalacije čitača prema sljedećem:

  • Kreiranje vlastite Adobe ID identifikacije za naknadno preuzimanje publikacija koje su smještene na serveru s ugrađenom zaštitom i omogućuje čitanje kodiranih knjiga i časopisa (potrebno učitati svoje ime, zemlju i e-mail adresu)
  • Preuzimanje prilagođenog Adobe Digital Editions čitača sa servera i izvršiti autorizaciju istog svojim ID podatcima
  • Preuzimanje poveznice publikacije sa servera od izdavača koja se proslijeđena na e-mail adresu kupca i njen prikaz u programu ADE. Nakon preuzimanja on-line veza više nije potrebna nego je njena pozicija na računalu kupca.

Slika 1.  Način izrade i ugradnje DRM zaštite (enkripcija)

Osigurana je podrška za realizaciju dokumenta, integrirajući lozinku bazirane na enkripciji zapisa. Objavljivanje tiskovina na web stranicama iziskuje integraciju potrebitih poveznica (link) i to internih povezujući sadržaj ili kazala pojmova s osnovnim tekstom dok struktura PDF dokumenta koji se distribuira tiskaru to ne sadržava.
Osnovni hodogram tijeka autorizacije ogledaju se kreiranju same strukture poslužitelja. Izdavač distribuira osnovni dokumenti koji se generira u Acrobat4 (PDF 1.3) dokumentu kao nezaštićeni zapis koji se prosljeđuje tiskaru. Operater provodi enkripciju nad dokumentom, odnosno zapakira postojeći s ugrađenom zaštitom (package). Stvoren je jedinstven dokument s njegovom identifikacijom (kod) za daljnji rad i pronalaženje na poslužitelju uz administriranje operatera. Kreira se GBLink s informacijama o knjizi i fulfillment protokol o ispunjenoj ispravnosti:

GBLink - http://<fulfillment server>/fulfillment/URLLink.acsm
Fulfillment - http://<fulfillment server>/fulfillment/Fulfill

Dokument se pozicionira na polužitelju za pohranu (storage) sa svojom jedinstvenom URL adresom radi pronalaska i njegove daljnje uporabe prema naručiteljima (kupcima). Tako modificirani i jedinstveni dokument integrira u sebi međupodatke, deskripcijski ključ kojim se „otvara“ dokument, kao i URL adresu gdje je pozicioniran dokument. Stvara se licenčni zahtjev koji realizira transakciju dokumenta i provjeru autorizacije prema kupcu e-knjige.
Dokument (knjiga, časopis) koji je smješten na URL adresi koji je naručitelj izdvojio, prosljeđuje se izdavaču s njegovom upakiranom identifikacijom a prikazano je na web-trgovini. Operater dodjeljuje distribucijski ID, dodijeljenu URL adresu za provjeru ispravnosti distribucije i tajni kod.

Slika 2. Dijaloško sučelje Admin konzole

Čitač e-knjiga koji naručitelj instalira na svoj uređaj, automatski se povezuje s poslužiteljem i autorizira njegovu uporabu, odnosno potvrđuje njenog vlasnika (razlog za izbjegavanje zlouporabe) upisivanjem vlastitog ID-a. Svaka aktivacija se provjerava od davatelja usluge, da li je poslani ID upisan u bazu korisnika. Ako su podatci ispravni, dodjeljuje se ključ za skidanje (download) kupljene publikacije.

Slika 3. Radni tijek informacija između izdavača i naručitelja e-knjige

3. DRM SHEMA E-KNJIGA

Zaštita e-knjiga kao noviji format od neovlaštene uporabe digitalnog sadržaja, nije se unificirao na tržištu tako da se razlikuju četiri glavna proizvođača [3]:

  • Adobe-DRM – najčešći oblik upravljanja zaštitom, a uporaba je za osnovni format PDF-a i ePub zapisa,
  • Apple-DRM – zadržan se na svojim platformama (iPad, iPhone, and iPod) te nije čitljiv na drugim uređajima što ograničava njegovu primjenu,
  • Amazon-DRM – koristi AZW i iOS format na Kindle books programu a čitljiv je uz instalaciju programa na PC, Mac, Android platformama. Adobe DRM nije čitljiv na Kindle uređajima,
  • Barnes and Noble-DRM – standardni Adobe DRM za čitanje PDF i ePub zapisa na cross platformi (sposobnost programskih rješenja i hardverskih komponenti za identičan rad na različitim platformama komunikacije. Nema dodatne konverzije dokumenta unutar PC i Mac računala).

4. ZAŠTITA KNJIGE ZA NJENU OBJAVU (ENKRIPCIJA)

Mrežna integracija unutar društva, prihvaćeni je način komunikacije i razmjene digitalnih podataka. Povezivanje poslovnih sustava s poslužiteljima i bazama podataka (Storage) kao i čitačima e-knjige, oblikuje se s naglaskom na njihovoj zaštiti o dozvoljenim pristupima [4]. Kriptografskim algoritmom kroz skup funkcija, uparuju se zaštićeni dokument s deskripcijskim čime je osigurano nesmetano učitavanje kupljene e-knjige.
XML datotekom zadaje se naredba aplikaciji za pakiranje (enkripciju) kojom se definira izmjena metadata podataka o samom dokumentu, te osnovni parametri zaštite, tj. Na kojim uređajima se može čitati i pod kojim uvjetima.

<package xmlns="http://ns.adobe.com/adept">
<action>replace</action>
<resource>urn:xxxxxxxxx</resource>
<metadata xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<dc:title>Naslov knjige</dc:title>
<dc:creator>Razni autori</dc:creator>
<dc:publisher>Izdavac</dc:publisher>
<dc:format>application/pdf</dc:format>
<dc:language>hr</dc:language>
</metadata>
<permissions>
<display>
<device/>
<deviceType>standalone</deviceType>
</display>
<display>
<device/>
<deviceType>mobile</deviceType>
</display>
<excerpt/>
<print/>
</permissions>
<dataPath>/acs4/srcbooks/oversize/xxxx.pdf</dataPath>
</package>

Alatima kojima je definirana sigurnost od neželjenog kopiranja ili daljnje distribucije dio su sustava s prilagođenim sučeljem za razmjenu informacija o tiskovini. Današnji moderni sustavi grafičkih komunikacija imaju ugrađene mehanizme zaštite koji osiguravaju sigurnost u kriptiranju pohranjenih dokumenata. Pozicioniranje e-knjige na web stranicu poslužitelja (izdavača) direktno će utjecati i na pristup tiskovini za uporabu odnosno biti će dostupno samo autoriziranim korisnicima. Otvaranje dokumenta i njegova distribucija drugim korisnicima onemogućena je pomoću čitača tog dokumenta koji se zasebno instalira na uređaj. Tvrtka Adobe razvila je sustav zaštite dokumenta koji podržava PDF i ePub zapise te su kompatibilni za uporabu na platformama različitih proizvođača [5]. Sam postupak zaštite zamjenjuje postojeći dokument u kriptirani koji je nečitljiv na uređajima koji nisu autorizirani. Kontrola dostupnosti dokumenta potvrđuje se on-line zakupljenim pravima prema davatelju usluge jednokratno pri prvom spajanju.

5. ZAKLJUČAK

Zaštita baza podataka e-knjige, bitni je segment sigurnosti pri distribuciji PDF dokumenata naručiteljima (kupcima). Konstantna nadogradnja programskih sustava i enkripcija za distribuirane dokumente uz autorizaciju (ID), preduvjet su sigurnosti istih. Moderni kriptografski ključevi svoj sigurnosni algoritam baziraju na 256 bita. Strategija kriptiranja tvori arhitekturu baze podataka čime je osigurana DRM zaštita.

LITERATURA

1. Adobe Systems. (2008). EPUB datasheet, Adobe Systems inc., San Jose, CA, SAD
2. http://www.adobe.com/products/content-server.html Pristupljeno: 16. 02. 2013.
3. Castro E. (2011). EPUB Straight to the Point: Creating ebooks for the Apple iPad and other ereaders, Peachpit Press, 978-0-321-73468-6, Berkley, CA, SAD
4. Žvorc D., Miljković P. (2011), Elektroničko izdavaštvo – budućnost koja je započela, Zbornik radova Blaž Baromić 2011, Mikota, M. (Ur.), pp. 73-80, ISBN 978-953-56838-1-0, Senj, 2011, Hrvatsko društvo grafičara, Zagreb
5. Adobe Systems. (2010). Ebook Platform Whitepaper, Adobe Systems inc., San Jose, CA, SAD

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .