FRANCUSKI NAZIVI TIPOGRAFSKIH VELIČINA U HRVATSKOM JEZIKU

Biljana Stojaković

Sažetak

U ovom radu se utvrđuje francusko porijeklo nekih naziva tipografskih veličina u hrvatskom jeziku. Istražuju se semantičke promjene koje francuske posuđenice trpe na svome putu od jezika davatelja do jezika primatelja. Naročito se analizira utjecaj jezika posrednika.
Ključne riječi: tipografska veličina, galicizam, semantička promjena, jezik posrednik

1. Uvod

Jezično posuđivanje je proces koji se odvija kad bilingvni govornik reproducira uzorak jednog jezika u drugome (Haugen, 1950). Bloomfield (1933) razlikuje tri oblika jezičnog posuđivanja: kulturno posuđivanje (Cultural borrowing) (Sapir, 1953), intimno posuđivanje (Intimate borrowing) i dijalekatsko posuđivanje (Dialect borrowing).U  kulturnom posuđivanju  preuzimaju se strane riječi kako bi se njima označili pojmovi, proizvodi i tehnologije preuzeti iz drugih kultura.  Ovo se događa u prvoj fazi posuđivanja, dok još ne postoji domaća riječ koja bi označila preuzeto. Nakon adaptacije na fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj razini tuđice se integriraju u sustav jezika primatelja i postaju posuđenice. Strana riječ, tj. replika najčešće ulazi u jezik primatelj u značenju koje je suženo u odnosu na značenje modela .

2.  Hrvatske replike francuskih modela

U hrvatskom jeziku postoji određeni broj riječi, tj. termina koji označavaju tipografske veličine prema Didotovom sustavu . i koje etimološki gledano pripadaju francuskom jeziku. Međutim, ti galicizmi nisu došli  u hrvatski jezik izravno, nego preko jezika posrednika , uglavnom njemačkog jezika. Naime, tiskarske tehnologije su počele  pristizati u Hrvatsku već u sedamnaestom stoljeću . Dolazeći s njemačkog govornog područja, bile su popraćene tiskarskim nazivljem preuzetim iz njemačkog jezika. S druge strane, njemački jezik je posudio francuske riječi kako bi njima označio određene tipografske veličine.

Francuski model

Njemačka replika

Hrvatska replika -
galicizam

brillant

der Brilliant

briljant

diamant

der Diamant

dijamant

perl

die Perl

perl

nompareille/nonpareille

die Nonpareille

nonparel

kolonel

die Kolonel

kolonel

petit

die Petit

petit

bourgeois

die Borgis

borgis

garamond

die Garmond

garmond

Kako postoje sumnje u moguće odudaranje u značenju replike u službi tipografskog termina u odnosu na ukupno značenje modela, analizirali smo termine na semantičkoj razini.

3.Semantičke promjene u jezičnom posuđivanju

Uzroci promjenama značenja riječi vezuju se uz lingvističke, povijesne, društvene i psihičke čimbenike (Meillet, 1921; Baylon i Fabre, 1978). Posuđivanje stranih riječi jedan je od načina obnavljanja leksika nekog jezika (Vendryes, 1968), ali pri tome se nužno događaju i promjene u značenju riječi. Posuđenice nužno trpe veće ili manje promjene značenja : suženje, proširenje i pomak značenja ("restriction, extension et déplacement" - Vendryès, 1968).
Pri ulasku u sustav jezika primatelja strana riječ se nužno adaptira na fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj razini prije konačne integracije. U tom procesu riječ trpi sljedeće značenjske promjene :
a) promjene u semantičkoj ekstenziji: nulta semantička ekstenzija , suženje značenja (suženje u broju i u polju) i proširenje značenja (proširenje u broju i u polju)

b) elipsa
Elipsa je semantička promjena koja se javlja kao oblik promjene značenja i u okviru jednog jezika i u jezičnom posuđivanju.
c)  metonimija
Metonimija je značenjska pojava koja se u procesu jezičnog posuđivanja odnosi na sljedeće pojave :

 • imenovanje izuma i otkrića prema njihovim autorima (npr. decibel)
 • imenovanje predmeta ili proizvoda na osnovi imena područja, pokrajina ili gradova gdje su ti predmeti ili proizvodi nastali (npr. šampanjac prema nazivu fracuske pokrajine la Champagne).

d)  pejorizacija i amelioracija značenja
Pejorizacija se javlja tek u sekundarnoj adaptaciji , tj. kad je replika potpuno integrirana u sustav jezika primatelja. Filipović navodi primjer engleske posuđenice najlon, koja je u sekundarnoj adaptaciji doživjela osim proširenja značenja (plastika) i pogoršanje značenja : najlon-hotel, najlon-plaža, najlon-mentalitet .

4. Rezultati analize semantičkih promjena galicizama koji označavaju tipografske termine

4.1. Promjene u semantičkoj ekstenziji

U prikazu promjena semantičke ekstenzije galicizama koji označavaju tipografske veličine koristili smo metodološki predložak koji je Rudolf Filipović osmislio i koristio u analizi adaptacije  anglizama pri ulasku u hrvatski jezik.

-  BRILLANT, n.m.  n(3)
briljant d (nj)    IS1n(¹2.) =brušeni dijamant
  IIS2 = svaki dragi kamen; tipogr.  pismovna veličina od 3 tipografske točke
[preko njem(der) Brillant dragulj; tipogr  pismovna veličina od 3 tipografske točke]

Francuski model brilliant n.m. ne sadrži značenje tipografske veličine, zaključujemo da je u njemačkom jeziku došlo do proširenja značenja te riječi. Hrvatski jezik je iz njemačkog  preuzeo riječ briljant zajedno s proširenim značenjem.          

DIAMANT, n.m. n (4)
dijamant d (nj) IS1n(¹1.)= najtvrđi, najsjajniji i najdragocjeniji kamen;
  IIS2 = tipogr.   pismovna veličina od 4 tipografske točke
[preko njem (der) Diamant dragulj; tipogr.  pismovna veličina od 4 tipografske točke]

Francuski model diamant n.m. ne sadrži značenje tipografske veličine, zaključujemo da je u njemačkom jeziku došlo do proširenja značenja te riječi. Hrvatski jezik je iz njemačkog preuzeo riječ briljant zajedno s proširenim značenjem.

PERLE, n.f. n (5)
perla d (nj) IS1n (¹1., 4.)= zrno bisera; prenes. nešto ili netko jedinstven u svojoj vrsti  
perl   IIS2 = tipogr. pismovna veličina od 5 tipografskih točaka
[preko njem. (die) Perle; biser; die Perl: tipogr  pismovna veličina od 5 tipografskih točaka]

Francuski model perle n.f.  ne sadrži značenje tipografske veličine, pa zaključujemo da je u njemačkom jeziku došlo do proširenja značenja te riječi. Hrvatski jezik je iz njemačkog preuzeo riječ perl zajedno s proširenim značenjem.
U francuskom jeziku se koristi sasvim drugi termin za označavanje iste tipografske veličine: parisienne. Taj termin se prvotno upotrebljavao i u njemačkom, pa je vjerojatno tako i dospio u hrvatski jezik. U današnjem njemačkom, kao i hrvatskom, njegova uporaba smatra se zastarjelom.

- PARISIEN,IENNE n. n(1)
Parižanin, Parižanka I S0 = stanovnik Pariza ili osoba rođena u Parizu
Parisienne d(nj)  II S2n = parisienne tipogr. zast. – pismovna veličina od pet tipografskih točaka; vrsta  tkanine sa sitnim dezenom; jedna francuska revolucionarna pjesma iz 1830. godine

[preko njem (die) Parisienne metalnim nitima protkana svilena tkanina; tipogr.  vrsta slova; francuska revolucionarna pjesma iz 1830. god.]

NOMPAREILLE/NONPAREILLE n(4)
nonparel d(nj) IS1n (¹4.) = pismovna veličina od 6 tipografskih  točaka
[preko njem (die) NonPareille tipogr. pismovna veličina od 6 tipografskih točaka]

Francuski model nompareille/nonpareille , n.f. nekad se upotrebljavao i u značenju navedene tipografske veličine. U tom značenju je i preuzet u njemački jezik, a nakon toga i u hrvatski.
U današnjem francuskom njegova uporaba u ovom značenju smatra se zastarjelom, pa se radije koristi termin corps six.

- COLONEL, ELLE  n. n (2)
kolonel d (nj) I S1n (¹1.) = pukovnik (preko tal  colonnello, pukovnik)
  II S2n =  tipogr. pismovna veličina od 7 tipografskih točaka
[preko njem (die) Kolonel, pismovna veličina]

Francuski model colonel, elle, n. preuzet je u hrvatski jezik u značenju pukovnik. U primarnoj adaptaciji riječ je prihvaćena u suženom značenju, vjerojatno preko talijanskog jezika. Međutim, u sekundarnoj adaptaciji galicizam kolonel počeo se upotrebljavati u još jednom značenju: vrsta tipografskog slova. To značenje galicizam kolonel vjerojatno je preuzeo iz njemačkog jezika u kojem ima isto značenje.
Francuski model colonel, elle, n. ne sadrži značenje tipografskog termina. Umjesto njega u francuskom se koristi termin mignonne .

- BOURGEOIS,OISE n. n (7)
buržoa, buržoaz  
buržujd(rus) I S1n (¹3., 4., 5.) = stanovnik grada u feudalno doba, pogrd bogataš; pripadnik buržoaske klase
buržuj d(rus)

II S2f (¹5.) = eksploatator
(preko ruskog буржуй, pejorativna upotreba)

izv buržujka žen. < rus.буржуйka  
borgis II S2n =  tipogr. pismovna veličina od 9 tipografskih točaka

[preko njemačkog (die) Borgis - pismovna veličina od 9 tipografskih točaka]

Galicizam buržuj preuzeo je u primarnoj adaptaciji  3 od ukupno 7 značenja francuskog modela bourgeois, oise, n. U sekundarnoj adaptaciji taj galicizam je pod utjecajem ruskog jezika doživio proširenje značenjskog polja, a pod utjecajem njemačkog jezika  povećanje broja značenja.
Francuski model bourgeois, oise, n. ne sadrži značenje tipografskog termina. Umjesto njega u francuskom se koristi termin petit romain. Termin gaillarde se koristi za obilježavanje približne tipografske veličine od 8,5 tipografskih točaka.

4.2. Elipsa

Galicizam petit koji označava tipografsku veličinu od 8 točaka eliptični je oblik francuskog termina petit-texte. Pretpostavljamo da je hrvatski galicizam zapravo replika njemačkog termina die Petit. Dakle, u ovoj semantičkoj promjeni došlo je do potpunog pomaka u značenju francuske riječi petit, koja ne sadrži značenje tipografske veličine .

4.3. Metonimija

- GARAMOND, n.m. n [1]
garamond  I S0 = tipogr. zast. pismovna veličina od 10 tipografskih točaka    

[preko njemačkog (die) Garmond pismovna veličina od 10 tipografskih točaka]

Ovaj francuski termin je nastao prema imenu Claudea Garamonta/Garamonda .  Pretpostavljamo da je hrvatski jezik preuzeo ovaj metonimijski naziv iz njemačkog jezika (die Garmond). U francuskom jeziku se danas koristi termin philosophie, n.f. kako bi se označila spomenuta tipografska veličina.

5. Zaključak

U hrvatskom tipografskom nazivlju postoje termini koji potječu iz francuskog jezika. Te riječi su pri adaptaciji i integraciji u sustav hrvatskog jezika pretrpjele sljedeće promjene na semantičkoj razini: promjene u semantičkoj ekstenziji, promjene značenja zbog djelovanja elipse u jeziku primatelju i promjena značenja zbog metonimijskog pomaka. Promjene u semantičkoj ekstenziji odnose se prvenstveno na proširenje značenja replike u odnosu na značenje francuskog modela. U nekim slučajevima uzrok potpunom otklonu značenja replike u odnosu na značenje modela nalazimo u dijakronijskom diskontinuitetu značenja modela u francuskom jeziku.  Analiza je pokazala utjecaj njemačkog jezika kao jezika posrednika  na formiranje značenja svih galicizama koji označavaju tipografske veličine u hrvatskom jeziku.

Literatura

 • Baylon, Christian & Fabre, Paul. (1978) La Sémantique : avec des travaux pratiques     d‘application et leurs corrigés. Paris: Editions Ferdinand Nathan. (SM)
 • Bauer, F. (1929), Die Normung der Buchdrucklettern. Schrifthöhe, Schriftkegel und Schriftlinie in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Verlag des Deutschen Buchgewerbevereins
 • Bloomfield, L. (1933), Language, Holt, Rinehart & Winston
 • Filipović, R. (1986), Teorija jezika u kontaktu, JAZU, ŠK, Zagreb
 • Filipović, R. (1990), Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, JAZU, ŠK, Zagreb
 • Filipović, R., (1992), Metonimija u funkciji formiranja anglicizama u europskim jezicima,   Suvremena lingvistika, 34/2, Zagreb
 • Haugen, E. (1950),  The Analysis of Linguistic Borrowing, Language 26
 • Klaić, V. (1922), Knjižarstvo u Hrvata, S. Kugli, Zagreb, 1922.

Meillet, A. (1921), Linguistique historique et linguistique générale, Paris
Mesaroš, F. (1981),  Tipografsko oblikovanje, Viša grafička škola u Zagrebu

 • Sapir, E. (1953), Le Langage, Payot-Paris

Rječnici i enciklopedije

Dictionnaire de l'Académie française, 4th Edition (1762)
Grimm, J. und W. (1854), Deutsches Wörterbuch, Leipzig Verlag von S. Hirzel

 • Jakić, B. i Hurm, A. (1985), Hrvatski ili srpsko-njemački rječnik, ŠK, Zagreb
 • Klaić, B. (1978), Rječnik stranih riječi. Tuđice i posuđenice. Zagreb. Nakladni Zavod Matice         Hrvatske
 • Kluge, F. (1975), Etymologisches Wörterbuch (der) Deutschen Sprache, Walter de Gruyter, Berlin-New York

Le Grand Robert de la langue française (1990), Le Robert, Paris

 • Le Nouveau Petit Robert (1996), Dictionnaires Le Robert
 • Le Petit Grevisse (2005),  Grammaire française&Larcier
 • Mackensen L. (1951),  Deutsches Wörterbuch, Im Bertelsmann-Lesering

Mesaroš, F. (1970), Grafička enciklopedija, Tehnička knjiga, Zagreb

Internetske stranice:
http://dictionnaire1905.u-cergy.fr/index2.php?entree=nonpareille&valider=Valider)


SUMMARY

The linguistic analysis that has been carried out has shown that certain typographic units in the Croatian language have come from French. Those loan words have suffered certain semantic changes on their way from the giving language to the receiving language. The influence of intermediary languages has been investigated too.
Key words: typographic unit, gallicism, semantich change, intermediary language

 

„Element – riječ- X kako ga izgovaraju govornici jezika LD zovemo  model, a posuđen element kako ga izgovaraju govornici jezika LP zvat ćemo replika.“ R.Filipović, Teorija jezika u kontaktu,  1986.
[op.aut. LD – jezik davatelj; LP – jezik primatelj]

Prema F.Mesarošu, Tipografsko oblikovanje, Viša grafička škola u Zagrebu, 1981.

Galicizam je svaka riječ preuzeta iz francuskog jezika koja označava neki predmet, ideju ili pojam kao sastavne dijelove francuskecivilizacije; ona ne mora biti francuskog porijekla, ali mora biti adaptirana prema sustavu francuskog jezika i integrirana u francuski vokabular. (Prema definiciji anglicizma: R.Filipović, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, 1990)

„Ponekad se riječ ne preuzima iz jezika davaoca izravno, već putem jezika posrednika (intermediary languages) u kojima se riječ već upotrebljavala kao posuđenica.“ R.Filipović, Teorija jezika u kontaktu,  1986.

Pavao Ritter Vitezović (1652-1713)  je polovicom 1694.god. u Beču kupio tiskarski stroj i osnovao Zemaljsku tiskaru.
U Beču su se lijevala slova; Ivan Toma pl. Trattner ,  bečki „štampar i knjižar“ otvorio je 1774. god. štampariju u Zagrebu (prema Vjekoslavu Klaiću, Knjižarstvo u Hrvata, 1922)

Prema Le Nouveau Petit Robert (1996), Dictionnaires Le Robert

Prema Wahrig Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexicon - Verlag, 2000, Wörterbuch Deutsch & Fremdwörter – Buch,Friedhelm Hübner/Bassermann

Prema Rječnik stranih riječi, B.Klaic, 1978.

Prema R. Filipoviću, Teorija jezika u kontaktu  (1986). Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb, JAZU – Školska knjiga

  Ovaj oblik semantičke promjene javlja se kad značenje replike ostaje nepromijenjeno nakon integracije u sustav jezika primatelja.

Primjer eliptičnog oblika anglizma: basket ball > basket (zbog djelovanja elipse u hrvatskom jeziku, promijenjeno je značenje engleske riječi basket)

R.Filipović, „Metonimija u funkciji formiranja anglicizama u europskim jezicima“, Suvremena lingvistika, 34/2, Zagreb, 1992.

R.Filipović je uveo novinu u analizu adaptacije stranog elementa u sustav jezika primatelja: podjela na primarnu i sekundarnu adaptaciju (Teorija jezika u kontaktu, 1986)

R.Filipović, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, 1990.

Broj značenja modela.

Utjecaj jezika posrednika (ovdje njemačkog)

U primarnoj adaptaciji došlo je do suženja u broju značenja modela -  preuzeto je samo drugo značenje modela.

U sekundarnoj adaptaciji došlo je do proširenja u broju značenja modela. Naime, ponekad, kad se posuđenica adaptira i integrira u sustav jezika primatelja dogodi  se da joj se pod utjecajem različitih sociolingvističkih čimbenika poveća broj značenja ili proširi značenjsko polje u odnosu na značenje modela

Prema Dictionnaire de l'Académie française, 4th Edition (1762)
((http://artflx.uchicago.edu/cgibin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=nompareille&headword=&docyear=ALL&dicoid=ALL]

Bilježimo dihotomiju u ortografiji ove francuske riječi: nompareille i nonpareille.

“Il se dit, en termes d'Imprimerie, d'un des plus petits caractères, que l'on appelle plus habituellement aujourd'hui Corps de six points ou, elliptiquement, Corps six.” [Dictionnaire de L'Académie française, 8th Edition (1932-5)]

U popisu naziva tipografskih veličina u američkom engleskom jeziku iz 1929.god. nalazimo naziv Minion (7 točaka)
(Die Normung der Buchdrucklettern. Friederich Bauer, 1929)

Prema B.Klaiću, Rječnik stranih riječi, 1978.

Prema Le Grand Robert de la langue française, 1990.

„Caractère d'imprimerie, créé au XVIe s.“ [http://www.larousse.com/en/dictionnaires/francais/garamond/36071]

http://www.garamond.culture.fr/fr/page/la_famille_de_garamont

 

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .