Utjecaj kvalitete grafičkih sadržaja na uspješnost digitalnog oglašavanja

Diana Bratić, Vedran Abičić

Sažetak

Multimedijski sadržaji postali su ključno sredstvo komuniciranja, a razina kvalitete multimedijskog sadržaja korištena u svrhu digitalnog oglašavanja neposredno utječe na ishod tj. uspješnost digitalne marketinške kampanje. Stoga je zadatak grafičkog, odnosno multimedijskog stručnjaka kreirati sadržaj koji će biti kvalitetan, relevantan i učinkovit za korisnika. Učinkovitost određenog marketinškog multimedijskog sadržaja je egzaktna i mjerljiva, te se najbolje očituje kroz kvocijent broja klikova na određeni oglas i broj prikaza istog oglasa ili CTR (Click Through Rate), te kroz povratak investicije ili ROI (Return of Investment). Cilj ovog rada bio je istražiti reakcije korisnika na multimedijske sadržaje različitog stupnja kvalitete i odrediti utjecaj razine kvalitete multimedijskog sadržaja na stupanj odgovora korisnika kako bi se utvrdilo na koji način kvaliteta multimedijskog sadržaja utječe na uspješnost digitalne marketinške kampanje. U tu svrhu definirani su ključni parametri koji određuju kvalitetu multimedijskog sadržaja s tehničkog i kreativnog aspekta. Istraživani su statični vizualni sadržaji putem Google AdWords i Analytics internetskih alata. Rezultati dobiveni kvantitativnom i kvalitativnom statističkom analizom uključuju reakciju i odgovor ispitanika, te opisuju reakcije s obzirom na demografsku analizu i kategorizaciju.

Ključne riječi: multimedijski sadržaj, digitalno oglašavanje, statični vizualni sadržaj, kvaliteta

The impact of a quality of graphic contents on the digital advertising effectiveness

Diana Bratić, Vedran Abičić

Abstract

The multimedia contents have become a key means of communication, and the level of quality of multimedia content used in a digital advertising, directly affects the outcomes and success of the digital marketing campaigns. Therefore, graphic or multimedia professionals have to create content which should be high quality, relevant and effective for users. The effectiveness of specific marketing multimedia content is exact and measurable. This is the best described by the quotient of the number of clicks on a particular ad and the number of ad impressions or CTR (Click Through Rate), and return on investment or ROI (Return of Investment) as well. The aim of this study was to investigate impact of the different level of quality of multimedia content to the users response, and determine how the quality of multimedia content effect on the success of digital marketing campaigns. For this purpose the key parameters that determine the quality of multimedia content have defined. It is done from a technical and creative point of view. This study investigated the static visual content through Google AdWords and Analytics Internet tools. The results obtained from the quantitative and qualitative statistical analysis involves reaction and response of a respondents. Results describe reaction of respondents due to the demographic analysis and classification as well.

Keywords: multimedia content, digital advertising, static visual content, quality

Uvod

Introduction

Naglom ekspanzijom digitalizacije klasično marketinško oglašavanje potisnuto je internetskim oglašavanjem. S obzirom da oglašavanje podrazumijeva komunikaciju s ciljem informiranja ili obavještavanja potencijalnih kupaca o proizvodima ili uslugama, masovni mediji uvjerljivo mogu prenijeti takve poruke. Niski inicijalni troškovi omogućili su internetskom oglašavanju polagano preuzimanje dominacije kada su multimedijski komunikacijski sadržaji u pitanju. Stoga se sadašnjost može okarakterizirati kao digitalno oglašavačko doba. Odašiljanje multimedijskih sadržaja kao sredstva komunikacije kroz digitalne kanale može biti direktno usmjereno od strane proizvođača do kupca, ali preko posrednika u vidu trgovca.
U procesu oblikovanja multimedijskih sadržaja sudjeluju stručnjaci različitih profila kao što su programeri, ekonomisti i grafički dizajneri. Njihov je zadatak kreirati multimedijski marketinški sadržaj  koji će biti kvalitetan, relevantan za korisnika, ali prije svega učinkovit za proizvođača i trgovca.
Učinkovitost određenog marketinškog multimedijskog sadržaja je egzaktna i mjerljiva, te se najbolje očituje kroz kvocijent dva karakteristična pokazatelja. To su CTR (Click Through Rate) ili kvocijent broja klikova na određeni oglas i broj prikaza istog oglasa, te ROI (Return on Investment) koji predstavlja povrat na uložena sredstva.
Stoga je cilj ovog znanstvenog rada bio istražiti reakcije korisnika na multimedijske sadržaje različitog stupnja kvalitete (manje kvalitetni su oni koji ne udovoljavaju optimalnim tehničkim i vizualnim kriterijima, a oni većeg stupnja kvalitete su oglasi koji idealno zadovoljavaju tehničke i vizualne kriterije). Također, cilj je bio i istražiti utjecaj razine kvalitete multimedijskog sadržaja na stupanj odgovora korisnika i na taj način utvrditi utječe li i na koji način kvaliteta multimedijskog sadržaja na uspješnost digitalne marketinške kampanje. Na taj način bila bi potvrđena važnost grafičke struke kao jednog od ključnih faktora u cjelokupnom komunikacijskom procesu, uključujući i digitalnu platformu. Sukladno ciljevima rada oblikovana je i hipoteza rada koja kaže da razina kvalitete multimedijskog sadržaja korištena u svrhu digitalnog oglašavanja, neposredno utječe na ishod, tj. uspješnost digitalne marketinške kampanje.

Teorijski okvir i pristup problemu

Theoretical framework and problem approach

Internetsko oglašavanje kao glavni element digitalnih marketinških kampanja zadnjih je godina česta tema brojnih znanstvenih istraživanja. Razlog tome je dvojak. Područje je interdisciplinarno, a informatička pismenost, dostupnost internetskih sadržaja, kao i  moderna tehnologija koja omogućava kako kreiranje, tako i preuzimanje istih na visokoj je razini.
S obzirom da su multimedijski sadržaji postali ključno sredstvo komuniciranja digitalni kanali oglašavanja su se podijelili u dvije ključne kategorije odnosno na dvije razine, ovisno o konačnom primatelju marketinške poruke. To su B2B razina ili business to business razina koja podrazumijeva poslovanje među poslovnim subjektima i business to consumer razina koja podrazumijeva poslovanje s krajnjim kupcima ili korisnicima (slika 1) [1].   


a

a 

Slika 1      B2B i B2C razine digitalne komunikacije
Figure 1         B2B and B2C levels of a digital communication


Bilo da se potencijalni korisnik digitalnog oglasa koristi internetskom tražilicom ili da mu se oglasna poruka sama prikaže u nekom dijelu zaslona, u  određenom broju prikaza tj. impresija određenog oglasa zasigurno će doći do interakcije tj. klika. Stoga je cilj maksimizirati korisnost tj. broj klikova, i u konačnici konverzija (ispunjenja zadanih marketinških ciljeva) u odnosu na financijsko ulaganje u digitalnu marketinšku kampanju [2].
Neminovno je da postoje presudne značajke koje utječu na ponašanje potencijalnih korisnika tj. na broj klikova koje uključuju kako tehničke i vizualne karakteristike oglasa, tako i uvjete oglašavanja u kojima se ističe pozicija oglasa [3]. Takvi podaci se koriste kako bi se oblikovao čim precizniji model koji bi mogao predvidjeti broj potencijalnih klikova novih oglasa, te na taj način unaprijediti konvergenciju i sustav oglašavanja [4, 5, 6].
Osim što se uspješnost internetskog oglašavanja mjeri CTR (Click Through Rate) faktorom koji predstavlja  kvocijent broja klikova na određeni oglas i broj prikaza istog oglasa za koji je prihvatljivo da je oko 0,5% za prikazivačku mrežu (dok su sve vrijednosti iznad 2% izvanredne) [7], poželjno je promatrati i faktor ROI (Return on Investment) koji predstavlja povrat na uložena sredstva. ROI zapravo predstavlja razliku između ukupnog prihoda marketinške kampanje i troškova kampanje kao postotka ukupnog troška proizvoda [8]. Međutim nije nužno da će povećanje CTR faktora neminovno dovesti i do istovjetnog povećanja ROI faktora iako će biti prisutni neki drugi benefiti koji će kasnije indirektno utjecati na faktor ROI [9].
Istraživanje iz 2010. godine koje je provedeno na uzorku od 209 različitih web bannera ukazuje na važnost kreativnih karakteristika oglasa kao najvažnijeg faktora nakon veličine samog oglasa. Prisutnost animacije, logotipa oglašivača ili persuazivne poruke nije utjecala  na broj klikova [7].
Kada se govori o vizualu digitalnih oglasa ili web bannera, osim kreativnih karakteristika bitno je istaknuti i kvalitetu slike koja je definirana određenim parametrima kvalitete [10]. Ti parametri kvalitete prije svega se odnose na rezoluciju, stupanj kompresije i efekt zamućivanja ili blur efekt korištene slike. Kada se govori o rezoluciji slike visoke kvalitete ona bi trebala iznositi 72 ppi, dok bi stupanj kompresije i efekt zamućivanja trebali biti 0% [11].

Eksperimentalno istraživanje

Experimental research

Metodologija i postavke istraživanja

Research methodology and settings

Na početku ovog znanstvenog istraživanja definirani su ključni parametri koji određuju kvalitetu multimedijskog sadržaja s tehničkog aspekta. To su rezolucija, stupanj kompresije i efekt zamućivanja ili blur. Istraživani su statični vizualni sadržaji tzv. web banneri na način da su istraživane reakcije i potvrda relevantnosti tih sadržaja prema zadanoj kategorizaciji. U tu svrhu korišten je Google AdWords internetski marketinški alat putem prikazivačke mreže tj. statičnih web bannera. Eksperiment je osmišljen na način da se ispituje relevantnost i učinkovitost kvalitete vizualnih sadržaja tj. grafičkih web oglasa.
U tu svrhu su definirane dvije testne grupe (TG 1 i TG 2). TG 1 predstavlja tehnički optimiziranu grupu oglasa, dok TG 2 tehnički neoptimiziranu grupu oglasa. Neoptimizirani oglasi ne zadovoljavaju minimalne tehničke kriterije koji podrazumijevaju optimalnu razlučivost slikovnih oglasa, nikakav ili minimalan stupanj kompresije slike, te izbjegavanje uporabe destruktivnih metoda obrade slike tj. grafičkog sadržaja (tablica 1).
Korišteni grafički elementi u obje grupe su bili identični (slika 2).


Tablica 1        Parametri tehničke kvalitete slikovnog oglasa
Table 1           Banner technical quality parameters


PARAMETRI KVALITETE

RAZINA KVALITETE

HIGH QUALITY

LOW QUALITY

Rezolucija

72 ppi

24 ppi

Stupanj kompresije

0%

90%

Efekt zamućivanja (blur)

0%

5%

aa 

Slika 2      Primjer slikovnog oglasa iz TG 1 (lijevo) i TG 2 (desno)
Figure 2         Ad example from TG 1 (left) and TG 2 (right)


Struktura eksperimenta unutar korisničkog računa u Google AdWords alatu je takva da je eksperiment definiran kao internet marketinška kampanja na prikazivačkoj mreži.
Unutar internet marketinške kampanje se nalaze navedene dvije grupe oglasa, odnosno dvije testne grupe (TG 1 i TG 2). Svaka testna grupa predstavlja set oglasa (ukupno četiri) različitih formata:

 • 300*600 piksela
 • 336*280 piksela
 • 300*200 piksela
 • 728*90 piksela

Postavljanjem obje grupe oglasa (TG 1 i TG 2) u jednu internetsku marketinšku kampanju osigurani su identični uvjeti kako bi dobiveni rezultati bili relevantni.
Znanstveno istraživanje provedeno je kao A/B testiranje u jednoj iteraciji u periodu od tjedan dana, te su oglasi prikazivani ujednačeno tijekom 24 sata bez zaustavljanja, prekida ili ponovnog pokretanja prikazivanja oglasa.
Ciljni ispitanici su bili na području cijele Republike Hrvatske, bez obzira na demografsku strukturu (dob, spol, obrazovanje, religija, nacionalnost, zaposlenost, geografska lokacija).
Iako u postavkama nije zadan marketinški cilj, on može biti: povećanje prodaje, povećanje poznatosti oglašivača, registracija na newsletter, posjeta web stranice oglašivača, otvaranje korisničkog računa na web stranici oglašivača, ispunjavanje on-line ankete na web stranici oglašivača i sl. Ukratko, sve što predstavlja ispunjenje nekog poslovnog cilja oglašivača, odnosno vrijednost vrijednost za neki subjekt u poslovanju.
Postavke jezika u samom oglasu bile su na hrvatskom jeziku, dok su postavke jezika samog operativnog sustava bile na engleskom jeziku (slika 3).


a 

Slika 3             Postavke ciljne lokacije i jezika operativnog sustava
Figure 3         Target location and OS language settings
U sljedećem koraku definiran je ukupni dnevni budžet, te početak kampanje bez vremenskog ograničenja prikazivanja oglasa kako bi se oglasi prikazivali ujednačeno tijekom 24 sata (slika 4).


a

Slika 4             Postavke dnevnog budžeta i vremenskog ograničenja
Figure 4         Daily budget and time constraints settings
Rotacija oglasa postavljena je ravnomjerno kako Google ne bi davao prednost oglasima sa boljim očekivanim rezultatima prema Google algoritmima za izračun.
Nakon što je zadana najveća dopuštena cijena po interakciji tj. kliku na oglas, kao ciljne skupine su odabrane sve dostupne interesne grupe prema Google segmentaciji tržišta. Jednake postavke aplicirane su na obje testne grupe unutar eksperimentalne kampanje (slike 5 i 6).

 

a

Slika 5             Postavke grupe oglasa TG 1
Figure 5         TG 1 Ad group settings

  

a

Slika 6             Postavke grupe oglasa TG 2
Figure 6         TG 2 Ad group settings


Kako bi dobiveni rezultati bili relevantni važno je da se obje grupe oglasa plasirane istovremeno, na istoj prikazivačkoj mreži i u jednakom omjeru prikazivanja. Omjer prikazivanja je takav da se kontrolna grupa oglasa (TG 1) prikazivala u 50% slučajeva u odnosu na eksperimentalnu grupu oglasa (TG 2). Svi ostali zadani parametri i uvjeti za prikazivanje bili su identični (slika 7).

a

Slika 7             Postavke eksperimenta TG 1 i TG 2
Figure 7         TG 1 and TG 2 experiment settings

Rezultati istraživanja

Research results

Rezultati znanstvenog istraživanja reakcije korisnika na multimedijske sadržaje različitog stupnja kvalitete dobiveni su kvantitativnom i kvalitativnom statističkom analizom koja uključuje reakciju i odgovor ispitanika.
U prvom dijelu softverskog izvještaja vidljiv je tijek istraživanja, kao i dnevnog odaziva na prikazane oglase tj. broj klikova (slika 8).


a 

Slika 8       Dnevni odaziv ili broja klikova
Figure 8         Daily response or number of clicks

Slike 9a i 9b prikazuju detaljno zbirno softversko izvješće za obje testirane grupe (TG 1 i TG 2).
a

Slika 9a.      Google AdWords softversko izvješće za TG 1 i TG 2
Figure 9a       Google AdWords  softvare report for TG 1 and TG 2

a 

Slika 9b     Google AdWords softversko izvješće za TG 1 i TG 2
Figure 9b       Google AdWords  softvare report for TG 1 and TG 2

 

Tablica 2        Google AdWords reducirano izvješće
Table 2           Google AdWords reduced report


Ad group report (9 Mar 2016-15 Mar 2016)

State

Ad gruop

Clicks

Imp.

CTR

Avg. CPC

Avg. pos.

Conv.

All. Conv.

View-through Conv.

enabled

TG 1 HQ

916

223.254

0,41%

0,25

1

339

339

12

enabled

TG 2 LQ

571

223.801

0,26%

0,25

1

260

265

0

Total 1

-

1487

447.055

0,33%

0,25

1

599

604

12

Tablica 2 prikazuje Google AdWords reducirano izvješće za obje testne grupe TG 1 i TG 2 gdje je:

 • State – status
 • Ad gruop – grupa oglasa
 • Clicks – ukupan broj klikova na prikazani oglas
 • Imp. (Impressions) – broj impresija ili prikaza oglasa
 • CTR (Click Through Rate) – stupanj interakcije
 • Avg. CPC (Average Cost Per Click) – prosječna cijena po jednom kliku
 • Avg. pos. (Average position) – prosječna pozicija oglasa
 • Conv. (Conversions) – konverzija
 • All Conv. (All Conversions) – sve konverzije
 • View through Conv. (View through Conversion) – naknadne konverzije cilja
 • Enabled – označava status aktivnosti grupe oglasa
 • Total 1 – suma rezultata TG1 + TG2
 • TG tested gruop – testna grupa

Kao što je vidljivo iz dobivenih rezultata istraživanja, eksperiment je trajao sedam dana bez prekida uz približno jednak broj prikaza tj. impresija za obje testne grupe. Ukupno je ostvareno 223.254 prikaza za TG 1 i 223.801 prikaz za TG 2. Iako je broj prikaza bio podjednak za obje testne grupe, lako je uočiti značajna odstupanja u rezultatima, kao što je i bilo očekivano. To se najbolje očituje u ukupnom broju interakcija, odnosno broju klikova u svakoj grupi. TG 1 je ostvarila 916 klikova, a TG 2 571 klik. U TG 1 je zabilježeno preko 60% više interakcija za jednak broj prikaza u istim uvjetima i na istoj prikazivačkoj mreži što očituje kroz bolji CTR (Click Through Rate) faktor. CTR direktno opisuje stupanj odgovora tj. interakcije ispitivanog uzorka, te se smatra najrelevantnijim podatkom za mjerenje kvalitete određenog oglasa.
Nadalje, iz tablice je vidljivo da je prosječna cijena po interakciji tj. kliku na oglas bila jednaka. To pokazuje da niti jedna testna grupa nije imala prednost u odnosu na drugu grupu jer utjecaj na poziciju oglasa može imati i utjecaj na konačni ishod tj. broj interakcija, a time i uspješnost internetske marketinške kampanje.
Prosječna pozicija testiranih oglasa je 1 što znači da zadana najveća cijena po jednoj interakciji tj. kliku, premašuje potrebnu cijenu klika tj. iznos licitacije kako bi oglas imao prioritet prikazivanja na prikazivačkoj mreži (u zadanoj kategoriji). Dakle, zadana maksimalna cijena po kliku bila je dostatna za osiguravanje prioriteta prikaza na pozicijama prikazivačke mreže. Također je vidljivo da je i broj direktnih konverzija ili ispunjenja zadanih marketinških ciljeva također u znatnoj prednosti za TG 1 u odnosu na TG 2 (339 za TG 1 u odnosu na 260 za TG 2) što ukazuje da je ROI (Return on Investment) faktor veći za TG1 u odnosu na TG2. S obzirom da je veći broj konverzija uz jednak ili barem podjednak broj prikaza oglasa proporcionalan većem ROI faktoru, jednostavno je zaključiti da je grupa oglasa TG 1  znatno uspješnija u odnosu na TG 2.
Ono što je izuzetno interesantno iščitati iz izvješća je podatak da su korisnici iz  ispitivanog uzorka koji su prvobitno kliknuli na oglas isti i upamtili, te su izvršili konverziju naknadno za vrijeme trajanja eksperimenta. Iz tablice je vidljivo da ih je ta TG 1 bilo 12. Istovremeno za TG 2 nije zabilježena niti jedna View Through konverzija. Taj podatak daje neusporedivu prednost TG 1 i ukazuje na činjenicu da su korisnici kvalitetnije oglase smatrali relevantnijima i čak su ih i upamtili, dok oglase niže kvalitete nisu smatrali relevantnim te ih prema rezultatima nisu upamtili.

Zaključak

Conclusion

Da bi internetsko marketinško oglašavanje učinkovito ispunjavalo zadane marketinške ciljeve potrebno je analizirati konkurenciju i sukladno tome optimizirati budžet čime bi se direktno povećao potencijalni tjedni ili mjesečni broj interakcija tj. klikova, a samim time i konverzija. Također, s obzirom na rezultate istraživanja, važno je uključiti grafičke i/ili multimedijske stručnjake u procese kreiranja, optimizacije i odlučivanja oko kvalitete multimedijskih sadržaja korištenih u svrhu oglašavanja kako bi digitalne kampanje bile učinkovitije. Iz rezultata je direktno vidljivo da su dvije testne grupe (TG1 i TG2) s identičnim inicijalnim postavkama istraživanja s obzirom na broj i veličinu oglasa, broj iteracija, postavke ciljne lokacije i jezika, dnevnog budžeta i vremenskog ograničenja, te rotacije oglasa pokazala znatne razlike u odazivu koji je prikazan brojem klikova i vrijednošću CRT faktora. Za prvu testnu grupu ili TG1 koja je imala visoku razinu kvalitete digitalnog sadržaja u 223.254 prikaza ostvareno je 916 klikova, CTR je bio 0,41% uz 339 ukupnih konverzija i 12 naknadnih konverzija cilja. Za drugu testnu grupu ili TG 2 koja je imala nižu kvalitetu digitalnog sadržaja u 223.801 prikaz ostvaren je 571 klik uz CTR 0,26% i 265 ukupnih konverzija, dok nije zabilježena niti jedna naknadna konverzija cilja. Ukupna razlika u korisnosti, a time i isplativosti u uložena sredstva (ROI) za on-line marketinško oglašavanje iznosi visokih 57,7% za grafičke sadržaje visoke kvalitete. Stoga je pri oblikovanju digitalnih multimedijskih sadržaja neminovno voditi računa o postavkama kvalitete grafičkih sadržaja jer kvaliteta direktno utječe na ostvarenje marketinških ciljeva, a time i prihoda od digitalnog oglašavanja.

Reference
References
[1] Janita, M. S.; Miranda, F. J.; The antecedents of client loyalty in business-to-business (B2B) electronic marketplaces; Industrial Marketing Management, Vol. 42, No. 5, ISSN: 0019-850; pp: 814 – 823; 2013.
[2] Gao, Z.; Gao, Q.; Ad-centric Model Discovery for Predicting Ads' Click throgh Rate; Procedia Computer Science, 19(2013), ISSN: 1877-0509; pp: 155 – 162; 2013.
[3] Wei, Q. et al.; An Empirical Study on Internet Display Ads Positions Influencing CTR; China Journal of Information Systems, Vol. 4, No. 1; ISSN: 0419-6181; pp: 43 – 52; 2010.
[4] Cheng, H.; Cantu-Paz, E.; Personalized Click Prediction in Sponsored Search; Proceedings of the 3rd ACM International Conference on Web Search and Dana Mining WSDM 2010; New York, USA; ISBN: 978-1-60558-889-6; pp: 351 – 360; 2010.
[5] Cheng, H. et al.; Multimedia features for click prediction of new ads in display advertising; Proceedings of the 18th ACM SIGKKD International Conference of Knowledge Discovery and Data Mining, KDD 2012; New York, USA; ISBN: 978-1-4503-1462-6; pp: 777 – 785; 2012.
[6] Kushal, S. D.; Vasudeva, V.; Learning the click-through rate for rare/new ads from similar ads; Proceedings of the 33rd ACM SIGIR International Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2010; New York, USA; ISBN: 978-1-4503-0153-4; pp: 897 – 898; 2010.
[7] Robinson, H. et al.; Internet advertising effectiveness . The effect of design on click-through rates for banner ads; International Journal of Advertising: The Review of Marketing Communications, Vol. 26, No. 4; ISSN: 1759-3948; pp: 527 – 541; 2007.
[8] Kireyev, P. et al.; Do display ads influence search? Attribution and dynamics in online advertising; International Journal of Research in Marketing, Vol. xx, No. xx (In Press); ISSN: 0167-8116; pp: xx – xx; 2015.
[9] Jansen, B. J. et al.; The effect of ad rank on the performance of keyword advertising campaigns; Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol.64, No. 10; ISSN: 2330-1643; pp: 2115 – 2132; 2013.
[10] Eriksson, P; Photography in Advetising; Peerbook, Stockholm; ISBN: 9163-12-0216; pp: 10 – 12; Stockholm, 2004.
[11] Halbheer, D. et al.; Choosing a digital content strategy: How much should be free?; International Journal of Research in Marketing, Vol. 31, No. 2; ISSN: 0167-8116; pp: 192 – 206; 2014.

 


Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .