Youtube kao alat za unapređenje nastave grafičke tehnologije

Iva Šarčević, Dubravko Banić, Katarina Itrić

Sažetak

Produktivniju okolinu za učenje moguće je postići korištenjem različitih formi pri prezentaciji sadržaja. Youtube može biti izvrsno rješenje za približavanje složenih koncepata razrednoj nastavi s velikom grupom studenata. Kako bi se studente što bolje pripremilo za realan svijet grafičke tehnologije, fakultet je prisiljen koristiti različite nastavne metode kako bi ih se motiviralo i zainteresiralo ukoliko nema mogućnosti za živu demonstraciju ili simulaciju. Osobito kod sadržaja koji nisu bliski studentima kao što su grafički strojevi sa svim svojim mehanizmima. Korištenjem Youtube videa za poboljšanje i unaprjeđenje nastavnog materijala može se pomoći studentima pojasniti, prepoznati i povezati nove informacije te ih ujediniti s usmenom prezentacijom. Cilj ovog rada je: 1. prepoznati korist Youtube-a kao izvora nastavnog materijala u razrednoj nastavi grafičkih strojeva; 2. odrediti koliko su studenti naviknuti koristiti Youtube prilikom učenja. Za prikupljanje podataka korištena je on line anketa sa studentima Grafičkog fakulteta.

Ključne riječi: edukacija, Youtube, nastavni materijal, grafička tehnologija

Youtube: tool to enhance in-class education of graphic technology

Iva Šarčević, Dubravko Banić, Katarina Itrić

Abstract

To achieve productive learning environment it is necessary to present content in multiple forms. Youtube can be a great solution for better representation of complex concepts in the classes that include a large group of students. Preparing students for real world of graphic technology requires implementation of different teaching methods from the teaching with the goal of motivating and engaging students when there is no modus for live demonstration or simulation. This applies especially to content that students usually aren’t familiar with such as printing machines that include mechanisms. Using Youtube video to improve and upgrade course material should help students clarify, recognize and connect new information and put them in context with oral presentation. Purpose of this study is to: 1. identify benefits of Youtube as material resource for in-class education for printing machines; 2. determine students’ utilization of Youtube in their study habits. Data were collected from students of Faculty of Graphic Arts by using online survey instrument.

Keywords: education, Youtube, course material, graphic technology

Uvod

Obrazovanje se u svim tehničkim i prirodoslovnim područjima uglavnom temelji na eksperimentu. Svrha pokusa je da motivira studente, ilustrira im široku primjenjivost temeljnih činjenica na svakodnevne događaje i aktivnosti i na taj način ih uvjeri u potrebe savladavanja znanstvenih koncepata. Pri tome je jako bitno prenijeti aktivnost iz stvarnog života u učionicu, a to je moguće samo ako je eksperimentalni postav s kojim su studenti suočeni preuzet  iz svakodnevnog iskustva. Naravno, nisu svi znanstvena područja jednako primjerena za demonstracije u uvjetima klasične nastave, te u tim situacijama  suvremena tehnologija dolazi do izražaja.
Korištenje tehnologije je sve izraženija u svakodnevnom životu, tako da se njeno korištenje prirodno uklapa u nastavu, kao prikladan alat za učinkovitije i uspješnije učenje [1]. Implementacijom računala u obrazovanje neki koncepti, koji su do tada bili nejasni i koji se nisu mogli usvojiti ili razviti pri tradicionalnom načinu poučavanja, sada imaju široki spektar mogućnosti. Stvaranje veza između onoga što se obrađuje na nastavi i aparature koju studenti koriste u svakodnevnom životu povećava njihovu zainteresiranost i motiviranost. Svrha uporabe računala u nastavi je omogućavanje boljeg razumijevanja koncepata koje se bez njenog korištenja nije moglo interpretirati na odgovarajući način, ali ne da pritom odbaci druge metode [2].
Eksperimenti pomoću računala su svakako odličan primjer veze između stvarnih životnih situacija i obrazovanja. Naravno, oni su više ili manje je dostupni, ovisno o području istraživanja, kao i raspoloživim financijskim sredstvima za razne komponente koje su potrebne za interaktivne pokuse. Također, nastava se na većini fakulteta odvija kontinuirano, što ne ostavlja dovoljno vremena za promjenu eksperimentalnog postava u pauzama između predavanja, što ukazuje na potrebu za unaprijed snimljenim eksperimenata. Gotovo je nemoguće da predavač sa sobom u svakom trenu ima sve materijale, za sve moguće nejasne situacije, koja bi mogle iskrsnuti tijekom rasprave sa studentima. U tim slučajevima, YouTube dolazi kao adekvatna alternativa, jer u svakom trenutku omogućuje pristup neograničenim količinama informacija, od snimki pokusa do prikaza stvarnih uređaja koji se koriste u tiskarama. Povezivanjem novih tehnologija, što YouTube predstavlja, s uobičajenom nastavom, bitno je i za nastavnike i za studente, a pridonosi i lakšem i boljem ostvarivanju željenih ishoda učenja. [3,4]
Analiza rada grafičkih strojeva predstavlja poseban izazov, naime studenti često imaju problema pri vizualizaciji mehanizama unutar samih uređaja. Budući da ne postoji mogućnost da studenti mogu vidjeti uživo sve grafičke strojeve koji se proučavaju, YouTube dolazi kao korisna alternativa koja se može koristiti u slučaju poteškoća u razumijevanju.

Metodologija istraživanja

Kako bi se utvrdilo ima li koristi od YouTube-a kao izvora nastavnog materijala u razrednoj nastavi grafičkih strojeva te koriste li ga student prilikom učenja, izrađen je on line upitnik koristeći programsku platformu Google form. Glavni razlog odabira Google form platforme je što je besplatna za organizaciju neograničenog broja pitanja te sakupljanja i analizu odgovora. [5]
Upitnik se provodio na početku ljetnog semestra, tokom ožujka, 2016. godine među studentima Grafičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali kolegij Grafički strojevi 2 na preddiplomskom studiju, te Reinjženjering u grafičkoj industriji na diplomskom studiju. Upitnik je studentima dostavljen putem sustava za e-učenje, Merlin, koji se koristi na navedenim kolegijima. [6]
Struktura upitnika koji su navedeni studenti ispunjavali sastojao se od tri dijela. Prvi dio sadržavao je 7 pitanja, a činila su ga opća pitanja o spolu, završenoj srednjoj školi, zainteresiranosti za tehničke predmete i razumijevanju istih te načinu pristupa internet i vremenu provedenom na istom. Drugi dio obuhvatio je 10 pitanja vezana za stav studenata o korisnosti YouTube-a u nastavi, dok su u trećem dijelu bile prikazane 3 slike odnosno 3 video zapisa s tematikom grafičkih strojeva, tj. mehanizmom unutar njih te po 5 pitanja ocjenjivanja prema zadanim kriterijima.
Konačni broj povratnih, ispunjenih upitnika bio je 43 i svi upitnici su obrađeni. U završnoj fazi obrade podataka za prikaz dobivenih rezultata na razumljiv i pregledan način korištena je deskriptivna statistička analiza, dok je za  određivanje statističke značajnosti razlike između dva uzorka korišten t test postupak.

Rezultati istraživanja i diskusija

U istraživanju korisnosti YouTube-a kao izvora nastavnog materijala u razrednoj nastavi i učenju je ukupno sudjelovalo 19 studentica i 24 studenta. 22 ispitanika je završio gimnaziju, 18 tehničku školu, 2 umjetničku te 1 ispitanik je odabrao ostalo. Nitko od ispitanika nije odgovorio da ih nimalo ne interesiraju tehnički predmeti niti da ne razumiju tehničke crteže, što je pozitivno obzirom na samo usmjerenje fakulteta, dok čak 36 ispitanika vrlo jako ili jako zanimaju tehnički predmeti što čini 83% ispitanih studenata. 38 studenata (88%) smatra da može vizualizirati nacrtane 3D objekte, što im zasigurno omogućava lakše shvaćanje i polaganje kolegija Grafičkih strojeva. Do 5 sati na internetu provodi 31 student (72%), a čak 39 njih ima pristup internetu preko mobitela što čini vise od 90% ispitanika. Prema dobivenim rezultatima mogućnost pregledavanja edukativnih video zapisa putem YouTube kanala dostupna je velikoj većini kako bi si olakšali razumijevanje i učenje nastavnog materijala, obzirom da je na Grafičkom fakultetu studentima dostupna besplatna, bežična internet veza.
Rezultati drugog dijela upitnika su pokazali da studenti u prosjeku imaju pozitivan stav prema korisnosti YouTube-a kao dodatka nastavi. Ispitanici su potvrdili da YouTube često ili uvijek povećava pažnju u nastavi (79%) i poboljšava (72%), olakšava razumijevanje (čak 93%) i pamćenje nastavnog materijala (86%), povećava zainteresiranost za tematiku (72%), stvara opušteniju atmosferu na nastavi (83%) te ju obogaćuje (86%).
Preko 65% ispitanika odgovorilo je da često ili uvijek koristi YouTube kako bi lakše razumjelo nastavno gradivo, a prema t test metodi za male nezavisne uzorke postoji statistički značajna razlika između spolova, isto tako i između završenih srednjih škola. Dobivena vrijednost za spolove t test metodom je 0.02, a ukazuje na značajno veće korištenje muške populacije ispitanika YouTube-a prilikom učenja. Također t test metoda ukazuje na statistički značajnu razliku u korištenju YouTube u edukaciji između studenata sa završenom srednjom tehničkom školom i gimnazijom (umjetnička srednja škola i ostalo nije uzeto u obzir zbog izrazito malog broja odabira ispitanika). Vrijednost od 0.0008 ukazuje na znatno veće korištenje YouTube-a prilikom učenja među studentima sa završenom srednjom tehničkom.
U trećem dijelu upitnika dobiveni su rezultati o stavu ispitanika prilikom ocjenjivanja slikovnog zapisa dijela grafičkog stroja, tj. mehanizma u odnosu na video zapis istog prema sljedećim kriterijima: razumljivo, interesantno, pamtljivo, te lako vizualizirati za sliku odnosno lako interpretirati za video, motivirajuće za daljnje učenje. Na slikama 1.a, 1.b i 1.c nabrojani kriteriji su na x osi, dok su na y osi prikazani odgovori za vrlo dobro ili izvrsno u postocima. Kod sve tri ponuđene slike u upitniku, u svih 5 kategorija kriterija, maksimalan postotak ispitanika koji je ocijenio s vrlo dobrim ili odličnim je 65% (kriterij razumljivo kod prvog primjera, slika 1.a), dok je kod videa minimum 77% (kriterij motivirajuće za daljnje učenje kod sva tri videa), a maksimalno koliko je određeni kriterij ocijenjen je čak i 100% (kriterij razumljivo kod prvog primjera, slika 1.a). Rezultati su očekivani u korist videa, što je i potvrđeno t testom, tj. dokazano je da postoji statistički značajna razlika u doživljaju videa u odnosu na sliku. U prvom primjeru slike i videa, vrijednost t testa iznosi 0.0007, u drugom primjeru 0,0002, dok u trećem 0,0001.

a
Slika 1.a Prikaz rezultata slike (plavo) i videa (crveno) džepnog savijanja iz upitnika

a
Slika 1.b Prikaz rezultata slike (plavo) i videa (crveno) zupčaste pumpe iz upitnika

a
Slika 1.c Prikaz rezultata slike (plavo) i videa (crveno) kulisnog mehanizma iz upitnika

Zaključak

Cilj ovog rada bio je: 1. prepoznati korist YouTube-a kao izvora nastavnog materijala u razrednoj nastavi grafičkih strojeva; te 2. odrediti koliko su studenti naviknuti koristiti YouTube prilikom učenja.
Provedenim istraživanjima utvrđeno je da studenti odabranih kolegija Grafičkog fakulteta pozitivno doživljavaju YouTube video zapise u nastavi te u velikoj većini smatraju da YouTube povećava i poboljšava pažnju na nastavi i stvara opušteniju atmosferu, olakšava pamćenje i razumijevanje nastavnog gradiva, također povećava zainteresiranost za tematiku. Takve svoje stavove ispitanici su potvrdili u zadnjem dijelu upitnika gdje su konkretnom usporedbom slike i videa dijela grafičkog stroja dali značajnu prednost videu.
Naviku korištenja YouTube-a prilikom učenja prema istraživanju često ili uvijek ima preko 65% ispitanika, međutim interesantno je da su studentice značajno manje zainteresirane za takav način edukacije, kao i studenti sa završenom srednjom školom gimnazijom.
Prednosti koje su ispitanici, odnosno studenti prepoznali pri korištenju video zapisa u nastavi trebalo bi potaknuti nastavnike, i profesore i asistente, da čim više uključuju video u nastavni materijal, približe ga studentima, time obogate nastavu, a ujedno i olakšaju ispunjenje samih ishoda učenja. Video način prezentacije zahvalan je oblik nastave pogotovo kod kolegija gdje zbog specifičnosti plana rada i veličine grupe nije moguće održavati terensku nastavu niti omogućiti studentima da sami isprobaju uređaje obrađene na nastavi.

 

Literatura
1. J. Bryan, “Video analysis software and the investigation of the conservation of mechanical energy”, Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(3), 284-298, 2004.
2. D. R. Sokolloff, R. K. Thorton, “Interactive Lecture Demonstrations”, John Wiley & Sons, 2004.
3. S. Jones, “The Internet goes to college: How students are living in the future with todays technology”, Pew Internet & American Life Project, 2002.
4. S. C. Burke, S. Snyder, R. C. Rager, “An Assessment of Faculty Usage of YouTube as a Teaching Resource”, The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 2009. Volume 7, Number 1
5. https://www.google.com/forms/about/
6. http://moodle.srce.hr/2015-2016/

 


Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .