STAVOVI STUDENATA O VAŽNOSTI PRIMJENE E-UČENJA I MULTIMEDIJSKIH TEHNOLOGIJA U NASTAVI ENGLESKOGA JEZIKA KAO JEZIKA STRUKE

Ivana Jurković1, Tatjana Badrov1, Ivan Sekovanić1

1Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 4, Bjelovar, Hrvatska

Sažetak

Većina studijskih programa na visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj uključuje kolegije iz stranih jezika, a poglavito iz engleskoga jezika koji se u današnje vrijeme koristi kao sredstvo sporazumijevanja na globalnoj razini. Na stručnim studijima nastava engleskoga jezika uglavnom je orijentirana na engleski jezik kao jezik pojedine struke te je uz komunikacijske vještine (čitanje, pisanje, govor i slušanje) i gramatiku usmjerena i na usvajanje stručnog nazivlja. Kako bi nastava, a posebno usvajanje terminologije bilo što učinkovitije i zanimljivije, nastavnicima danas na raspolaganju stoje multimedijske tehnologije i sustavi e-učenja bez kojih je moderan rad u nastavi postao gotovo nezamisliv. Cilj ovoga rada je utvrditi stavove studenata o važnosti korištenja multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke. Istraživanje je provedeno među studentima stručnih studija Sestrinstvo i Mehatronika Visoke tehničke škole u Bjelovaru, a u tu svrhu izrađen je upitnik koji sadrži dva dijela. U prvom dijelu nalaze se opći podaci o ispitanicima, a u drugom dijelu petnaest tvrdnji o važnosti primjene multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga kao jezika struke. Prikupljeni podaci analizirani su metodama deskriptivne statistike te je provedena komparativna analiza između studenata Mehatronike i studenata Sestrinstva.
Ključne riječi: engleski kao jezik struke, e-učenje, komunikacija, multimedija, stavovi studenata

STUDENTS' ATTITUDES ABOUT THE IMPORTANCE OF APPLYING E-LEARNING AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN LEARNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES

Abstract

The majority of study programmes at higher education institutions in the Republic of Croatia involve courses in foreign languages with a special emphasis on English that is nowadays used as a global means of communication. Professional study programmes usually involve English courses that are oriented towards English for Special Purposes (ESP), so learning and acquiring communication skills (reading, writing, speaking and listening) and grammar are accompanied by learning professional terminology. In order for classes to be as efficient and interesting as possible, teachers may apply multimedia technologies and e-learning systems that have become an essential element of modern classrooms. The objective of this paper is to determine students’ attitudes about the importance of applying multimedia technologies and e-learning in ESP classes. The research was conducted among students of professional study programmes of Mechatronics and Nursing of the Technical College in Bjelovar. For this purpose a questionnaire consisting of two parts was created. The first part includes general information about subjects, while the second part contains fifteen statements about the importance of applying multimedia technologies and e-learning in ESP classes. The data were analysed using descriptive statistics and a comparative analysis was carried out between students of Mechatronics and Nursing.
Keywords: English for Special Purposes, e-learning, communication, multimedia, students’ attitudes

1. Uvod

Kurikulumi većine stručnih studija u Republici Hrvatskoj sadrže predmete iz stranih jezika, a njihov cilj prvenstveno je usmjeren na ishode učenja koji su vezani za opće kompetencije završenih studenata. Primjerice, jedna od izlaznih kompetencija na Stručnom studiju Sestrinstvo Visoke tehničke škole u Bjelovaru je „primijeniti adekvatnu komunikaciju sa štićenicima, obiteljima, članovima tima i drugima na hrvatskom i stranom jeziku“ [1]. Najzastupljeniji strani jezik na stručnim studijima u Republici Hrvatskoj je engleski jezik, što je direktno povezano s činjenicom da je engleski jezik u današnje vrijeme postao lingua franca te se stručno-znanstveni diskurs sve češće odvija upravo na engleskome jeziku. Iz toga je razloga neophodno da su studenti osposobljeni o temama iz vlastite struke raspravljati i na hrvatskome i na stranim jezicima, a posebno na engleskome jeziku. Ta je činjenica uvjetovala popularizaciju podučavanja engleskoga jezika kao jezika struke. Kako navode Kordić i Papa, podučavanje stranoga jezika kao jezika struke razlikuje se od podučavanja općega jezika jer je ono pragmatički usmjereno te treba ispuniti potrebe studenata koje su uvjetovane zahtjevima tržišta rada [2]. Engleski jezik kao jezik struke može se definirati na način da se istakne njegova prvenstvena orijentacija, a to je orijentacija na gramatiku, stručni vokabular, registar, žanrove i diskurs koji su usmjereni na ispunjavanje potreba onih koji ga uče [3]. S obzirom na višeslojnost sadržaja kojega studenti prilikom učenja engleskoga kao jezika struke trebaju usvojiti, postavlja se pitanje na koji je način potrebno strukturirati nastavu te koje nastavne metode pritom mogu biti od pomoći kako bi se osigurala maksimalna usvojenost nastavnih sadržaja. U današnje je vrijeme odgovor na to pitanje zasigurno lakše pronaći nego u prijašnjim razdobljima budući da je razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija sa sobom donio široku paletu multimedijskih tehnologija čija implementacija znatno doprinosi obogaćivanju nastavnih metoda. Moderna nastava engleskoga jezika kao jezika struke postala je gotovo nezamisliva bez korištenja multimedijskih tehnologija i sustava e-učenja, koji ako se pravilno koriste mogu imati višestruku korist za studente. Glavni motiv ovoga istraživanja usmjeren je na pitanje dijele li studenti stručnih studija pozitivan stav prema multimedijskim tehnologijama i e-učenju te postoje li razlike između studenata tehničkih i biomedicinskih struka te redovnih i izvanrednih studenata.

2. Multimedijske tehnologije i e-učenje

Termin multimedija označava korištenje računala za prezentiranje teksta, grafike, video snimaka, animacije i zvuka na integrirani način [4]. Navedene komponente na različite načine doprinose postizanju ishoda učenja, a njihovi pozitivni efekti između ostaloga uključuju privlačenje pozornosti polaznika, veću razinu interesa i motivacije, mogućnost lakšeg pojašnjavanja kompleksnih koncepata, potpunije razumijevanje sadržaja, bolje pamćenje sadržaja te mogućnost primjene znanja u novim situacijama [5].

Razvojem moderne informacijsko-komunikacijske infrastrukture, javila se mogućnost za poboljšanje procesa izvođenja nastave i komunikacije s učenicima na svim razinama obrazovanja. E-učenje (engl. e-learning) širok je pojam koji služi kao zajednički nazivnik za svaku primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju [6]. Informacijsko-komunikacijske tehnologije na koje se pozivamo pri spomenu e-učenja uključuju širok raspon sustava i programskih alata namijenjenih modernizaciji izvođenja nastave i uklanjanju komunikacijske barijere između nastavnika i studenata. Drugim riječima, to su one tehnologije koje nam omogućuju manipulaciju i obradu informacija [7]. Sustavi takve namjene poznati su pod akronimima LMS (engl. Learning management system), odnosno VLE (engl. Virtual learning environment). Pojam VLE češće se koristi u Europi i Aziji, dok su u Sjevernoj Americi, ali i u Hrvatskoj, sustavi za e-učenje poznatiji pod terminom LMS.

Najpoznatiji i najkorišteniji LMS sustav na svijetu prema podatcima iz kolovoza 2016. godine je „Moodle“. Procijenjen broj korisnika tog sustava iznosi otprilike 90 milijuna [8], što može zahvaliti aktivnoj i rasprostranjenoj zajednici koja ga održava i koristi, velikoj mogućnosti prilagodbe raznim zadatcima i činjenici da je besplatan za korištenje pod uvjetima GPL licence. Također je u brojnim varijantama korišten u hrvatskom obrazovnom sustavu i na više ustanova koje su uključene u visoko obrazovanje. Najrasprostranjenija varijanta sustava za visoko obrazovanje „Moodle“ u Republici Hrvatskoj nazvana je „Merlin“ i održava se na poslužiteljima Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu.

2.1. Implementacija sustava „Merlin“ na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru

Visoka tehnička škola u Bjelovaru koristi „Merlin“ kao glavni i jedini LMS sustav. Osim svjetske rasprostranjenosti navedenog sustava, razlog za odabir bio je nepostojanje potrebe za poslužiteljskom infrastrukturom, integracija AAI@EduHr sustava za autentikaciju i autorizaciju te na kraju ključna prednost „Merlin“ sustava, a to je mogućnost uspostavljanja veze i razmjene podataka s ISVU sustavom.

„Merlin“ pristupa ISVU sustavu preko ISVU REST programskog sučelja. ISVU sustav „Merlin“-u pruža informacije o kolegijima koji se izvode na visokom učilištu i o korisnicima koji trebaju biti upisani na kolegij. Na taj način se drastično olakšava administracija kolegija i korisnika u sustavu za e-učenje. E-kolegiji se otvaraju jednostavnim odabirom s popisa preuzetog iz ISVU sustava, dok se korisnici na e-kolegij automatizmom jednom dnevno upisuju ili ispisuju, ovisno o trenutnom stanju u ISVU sustavu.   Sustav za e-učenje tako postaje trivijalan za održavanje, dok istovremeno donosi sve prednosti „Moodle“ okruženja. Ovisno o količini truda koju nastavnik uloži u e-kolegij, studentima su dostupni dokumenti koji sadrže predavanja, vježbe, zadatke te razne multimedijalne materijale. Postoji mogućnost dvosmjerne razmjene dokumenata između predavača i studenata te nekoliko oblika kvizova s bazama pitanja za neobavezno vježbanje ili ocjenjivanje znanja studenata.
Sve navedene usluge objedinjene u jedan sustav olakšavaju snalaženje studenata dajući im pregled svih izvora znanja koji se nude na kolegiju i pružaju jedinstveno mjesto za komunikaciju sa svim sudionicima kolegija. Spomenute prednosti bile su dovoljan razlog da Visoka tehnička škola u Bjelovaru počne koristiti sustav „Merlin“ od akademske godine 2014./2015. Preduvjet za uvođenje bio je da svi studenti i nastavnici posjeduju AAI@Eduhr korisnički račun za pristup sustavu. Taj preduvjet je ostvaren tijekom 2014. godine, nakon uspostavljanja operativne veze između AAI@EduHr LDAP imenika i ISVU sustava. Održavanje LDAP imenika kroz ISVU sustav pruža mogućnost automatiziranog stvaranja i dodjele AAI@EduHr korisničkog računa  studentu pri upisu na visoko učilište. Tako student samim upisom u ISVU sustav visokog učilišta automatizmom dobiva pristup sustavu „Merlin“.

Tijekom akademske godine 2014./2015., prve godine korištenja, otvoreno je 14 e-kolegija na „Merlin“-u što iznosi oko 12% tadašnjih ukupnih kolegija. Druge godine otvoreno je 16 e-kolegija povisujući taj postotak na oko 14%. U aktualnoj akademskoj godini ostvaren je snažan skok u korištenju sustava „Merlin“. Otvoreno je 60 e-kolegija što čini gotovo 50% ukupnih kolegija na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru. To je posljedica navikavanja nastavnika i studenata na koncept e-učenja kroz  „Merlin“ te uspostave veze s ISVU sustavom prethodne godine, što je olakšalo otvaranje e-kolegija. Idućih godina očekuje se dodatno povećanje broja e-kolegija na sustavu za e-učenje te povećanje kvalitete materijala i dodatnih sadržaja na e-kolegijima i na kraju razvoj samog sustava za e-učenje od kojeg se očekuje da postane još bogatiji mogućnostima i istovremeno postigne dodatan napredak u intuitivnosti i jednostavnosti korištenja, pogotovo iz perspektive kreatora sadržaja koji nisu bliski modernim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Osim sustava „Merlin“ za očekivati je veće korištenje besplatnih alata ponuđenih kroz sustave „Office 365“ i „Google Docs  for Education“ koji se neprestano razvijaju i napreduju.

3. Cilj, ispitanici, metode

Glavni cilj istraživanja bio je utvrditi stavove studenata preddiplomskih stručnih studija Mehatronika i Sestrinstvo o važnosti primjene multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke. Istraživanje je provedeno između 1. ožujka 2017. i 4. ožujka 2017. godine među studentima sve tri studijske godine oba stručna studija. Uzorak je određen slučajnim odabirom, a anketu je ispunilo ukupno 275 studenata. Od ukupnog broja ispitanika, 67 % čine studentice, a 33 % studenti. Većina ispitanika (45 %) su studenti 1. godine studija, 35 % studenti 2. godine, a 24 % studenti 3. godine. Raspodjela studenata prema statusu je jednolika, jer pola ispitanika studira u statusu redovnih, a pola u statusu izvanrednih studenata. Vezano za studijski program, 79 % ispitanika su studenti stručnog studija Sestrinstvo, a 21 % studenti stručnog studija Mehatronika.

U svrhu istraživanja izrađen je upitnik koji uz opća pitanja o ispitaniku (spol, studij, godina studija, status studenta i starost) obuhvaća 15 tvrdnji o važnosti multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke. Uz svaku tvrdnju nalazi se Likertova skala od 1 do 5, pri čemu je u uputi za ispunjavanje upitnika navedeno da 1 znači „Uopće se ne slažem“, 2 znači „Uglavnom se ne slažem.“, 3 znači „Niti se slažem, niti se ne slažem.“, 4 znači „Uglavnom se slažem.“, a 5 znači „U potpunosti se slažem.“ Označavanjem jednog od navedenih brojeva na skali studenti su izrazili svoju razinu slaganja ili neslaganja s navedenim tvrdnjama.

Rezultati istraživanja obrađeni su korištenjem metoda deskriptivne statistike te je izrađena komparativna analiza između studenata Mehatronike i studenata Sestrinstva te između redovnih i izvanrednih studenata vezano za stav o posljednjoj tvrdnji: „Općenito je važna primjena e-učenja i multimedijskih tehnologija u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke“. U tom smislu postavljene su dvije hipoteze:

Hipoteza 1:  Postoji razlika u stavovima studenata Mehatronike i studenata Sestrinstva prema značaju multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke.

Hipoteza 2:  Postoji razlika u stavovima redovnih i izvanrednih studenata prema značaju multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke.

Obje hipoteze testirane su pomoću t-testa uz signifikantnost testa od 5 %.

4. Rezultati

Tri su tvrdnje u upitniku vezane za korištenje udžbenika i dostupnost nastavnih materijala objavljenih na mrežnim stranicama, a svrha ispitivanja stavova o tim tvrdnjama bila je utvrditi stav studenata o važnosti tradicionalnih nastavnih pomagala. Tablica 1 prikazuje prosječnu ocjenu stavova studenata vezano za dotične tri tvrdnje.

Tablica 1. Prosječna ocjena stavova studenata o važnosti primjene udžbenika i nastavnih materijala

Tvrdnja

Prosječna ocjena

1. Važno je da postoji udžbenik kao osnovna literatura koja prati nastavni sadržaj.

4,47

2. Važno je da postoje nastavni materijali koji prate nastavni sadržaj, a dostupni su na mrežnim stranicama.

4,77

3. Važnije je da postoji udžbenik kao osnovna literatura od toga da postoje nastavni materijali dostupni na mrežnim  stranicama.

3,8

Iz rezultata vidljivo je da studenti visoko vrednuju važnost korištenja tradicionalnih nastavnih pomagala, udžbenika i nastavnih materijala dostupnih na mrežnim stranicama, pri čemu dostupnost nastavnih materijala smatraju značajnijim od primjene udžbenika.

Ukupno pet tvrdnji odnosi se na važnost primjene sustava za e-učenje (npr. Merlina) u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke. Rezultati su prikazani u Tablici 2.

Tablica 2. Prosječna ocjena stavova studenata o važnosti primjene sustava za e-učenje

Tvrdnja

Prosječna ocjena

4. Važno je da je sadržaj predmeta dostupan u sustavu za e-učenje (npr. Merlin).

4,26

5. Važno je da sustav za e-učenje (npr. Merlin) sadrži zadatke koji se koriste za uvježbavanje stručne terminologije.

4,24

6. Važno je da sustav za e-učenje (npr. Merlin) sadrži zadatke koji se koriste za uvježbavanje gramatike.

4,21

7. Važno je da sustav za e-učenje (npr. Merlin) sadrži zadatke koji se koriste za uvježbavanje vještine pisanja.

4,08

8. Važno je da sustav za e-učenje (npr. Merlin) sadrži zadatke koji se koriste za uvježbavanje vještine čitanja.

3,98

Rezultati pokazuju da studenti imaju pozitivan stav prema korištenju sustava e-učenja. Vezano za dostupnost sadržaja prema elementima učenja engleskoga jezika kao jezika struke, studenti smatraju da je važnije da sustav e-učenja sadrži zadatke koji se koriste za uvježbavanje stručne terminologije i gramatike od toga da sadrži zadatke koji se koriste za uvježbavanje vještine pisanja i čitanja.

Stavovi studenata o važnosti primjene multimedijskih tehnologija ispitani su pomoću šest tvrdnji. Rezultati su prikazani u Tablici 3.

Tablica 3. Prosječna ocjena stavova studenata o važnosti primjene multimedijskih tehnologija u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke

Tvrdnja

Prosječna ocjena

9. Važno je da je izlaganje nastavnoga sadržaja popraćeno PowerPoint prezentacijom.

4,01

10. Važno je da je izlaganje nastavnoga sadržaja popraćeno audio snimkama za uvježbavanje vještine slušanja.

3,71

11. Važno je da je izlaganje nastavnoga sadržaja popraćeno video snimkama za uvježbavanje vještine slušanja.

3,47

12. Važna je uporaba kamere za uvježbavanje govornih i prezentacijskih vještina na engleskome jeziku.

2,69

13. Važno je u grupnom radu na nastavi omogućiti korištenje pametnih telefona ili tableta za prikupljanje dodatnih informacija na internetu povezanih sa zadatkom.

3,71

14. Važno je omogućiti komunikaciju s nastavnikom na engleskom jeziku putem Skype-a.

2,72

Rezultati pokazuju da studenti imaju pozitivan stav prema korištenju PowerPoint prezentacija u nastavi. Prema korištenju audio i video snimaka, kamere, pametnih telefona ili tableta te komunikaciji s nastavnikom putem Skype-a studenti su izrazili neutralan do srednje pozitivan stav. Pritom su prosječno najnegativniji stav izrazili prema uporabi kamere za uvježbavanje govornih i prezentacijskih vještina na engleskom jeziku i omogućavanju komunikacije s nastavnikom na engleskom jeziku putem Skype-a.

Posljednja tvrdnja glasila je: „Općenito je važna primjena e-učenja i multimedijskih tehnologija u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke.“ Prosječna ocjena iznosi 4,12. Većina studenata ovu je tvrdnju označila ocjenom 5 (42,55 %) i ocjenom 4 (33,45 %) te se može zaključiti da studenti imaju pozitivan stav prema primjeni e-učenja i multimedijskih tehnologija u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke. Vezano za dotičnu tvrdnju proveden je t-test u svrhu utvrđivanja razlika u stavovima između studenata Mehatronike i studenata Sestrinstva te između redovnih i izvanrednih studenata. U tu svrhu postavili smo dvije nul-hipoteze. Rezultati t-testa prikazani su u Tablici 4 i Tablici 5 te niže u tekstu.
Nul-hipoteza 1: Nema statistički značajne razlike u stavovima studenata Mehatronike i Sestrinstva prema značaju multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke.

Tablica 4. Stav studenata prema važnosti primjene e-učenja i multimedije

  Mehatronika

  Sestrinstvo

N

58 

217

Aritmetička sredina

3.98

4.15

Standardna devijacija

0,89

0,93

Signifikantnost testa: 5 %
Razlika između aritmetičkih sredina: -0,17
t = -1.19467
p= . 116626    (>0,05)

Iz rezultata t-testa vidljivo je da je nul-hipoteza potvrđena te se može zaključiti da ne postoji statistički značajna razlika između stavova studenata Mehatronike i studenata Sestrinstva prema značaju multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke.

Nul-hipoteza 2: Nema statistički značajne razlike u stavovima  redovnih i izvanrednih studenata prema značaju multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke.
Tablica 5. Stav studenata prema važnosti primjene e-učenja i multimedije

  Redovni

  Izvanredni

N

137 

138

Aritmetička sredina

4,08

4,15

Standardna devijacija

0,81

1,04

Signifikantnost testa: 5 %
Razlika između aritmetičkih sredina: -0,07
t = -0.62044
p= .267742 (>0,05)

Rezultati t-testa pokazuju da ne postoji statistički značajna razlika između stavova redovnih i izvanrednih studenata prema značaju multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke.

5. Rasprava

Većina istraživanja o stavovima  studenata o važnosti pojedinih kompetencija na stranome jeziku [9], [10], [11] ukazuje na to da studenti smatraju da su govorne kompetencije najvažnije u učenju stranih jezika. Usporedivši navedeno s rezultatima ovoga istraživanja, može se utvrditi da postoji diskrepancija između visokog vrednovanja važnosti govornih kompetencija i relativno niskog vrednovanja važnosti korištenja multimedijskih tehnologija usmjerenih prema usavršavanju upravo tih vještina (korištenje kamere, komunikacija s nastavnikom na engleskom jeziku putem Skype-a), što zasigurno predstavlja temelj za daljnja istraživanja.

6. Zaključak

Iz rezultata ovoga istraživanja može se zaključiti da studenti preddiplomskih stručnih studija iz područja tehničkih i biomedicinskih znanosti dijele pozitivan stav prema korištenju multimedijskih tehnologija i e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke. Međutim, studenti i dalje izrazito visoko vrednuju važnost korištenja konvencionalnih nastavnih metoda koje uključuju korištenje udžbenika i nastavnih materijala. Studenti pozitivno vrednuju implementaciju sustava za e-učenje Merlin, dok su istovremeno manje naklonjeni korištenju kamere u nastavi i komunikaciji s nastavnikom na engleskome jeziku putem Skype-a. Stavovi studenata Mehatronike i studenata Sestrinstva, te redovnih i izvanrednih studenata statistički se ne razlikuju vezano za važnost primjene multimedijskih tehnologija i sustava e-učenja u nastavi engleskoga jezika kao jezika struke. Primijećena je diskrepancija između stavova studenata o važnosti govornih kompetencija na stranome jeziku i nesklonosti studenata prema korištenju nastavnih metoda i pomagala usmjerenih prema usavršavanju dotičnih kompetencija, što predstavlja osnovu za daljnju raspravu i istraživanja.

7. Reference

  1. Studijski program preddiplomskog Stručnog studij sestrinstva, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Bjelovar, 2014
  2. Kordić, Lj.; Papa, D.: Suradnja među katedrama u svrhu podizanja kvalitete nastave stranih jezika struke – komparativni pristup, Pravni vjesnik, Vol. 30, No. 1 (2014), 73-88
  3. Dudley Evans, T.; St John, M.J.: Developments in ESP: A Multidisciplinary Approach, Cambridge University Press, Cambridge, 1998
  4. Zhang, Z.: The Use of Multimedia in English Teaching, US-China Foreign Language, Vol. 14, No. 3 (2016), 182-189
  5. Matasić, I.; Dumić, S.: Multimedijske tehnologije u obrazovanju, Medijska istraživanja, Vol. 18, No. 1 (2012), 143-151
  6. Vuksanović, I.: Mogućnosti za e-učenje u hrvatskom obrazovnom sustavu, Napredak, Zagreb, 2009
  7. Dukić D.; Mađarić S.: Online učenje u hrvatskom visokom obrazovanju, Tehnički glasnik, Vol. 6, No. 1 (2012), 69-72
  8. http://www.capterra.com/learning-management-system-software/?utf8=%E2%9C%93&v=7#infographic; 10.3.2017.
  9. Miščančuk, M.: Svjesnost studenata o važnosti učenja engleskog jezika za njihovo buduće zanimanje, Zbornik Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, Vol. 1, No. 1 (2010), 41-47

[10] Jelovčić, I.: Strani jezik struke – Analiza stavova studenata, Metodika 20, Vol. 11, No. 1 (2010), 44-55
[11] Jurković, I.: Initial Attitudes of Mechatronics Students toward Learning English for Specific Purposes, Tehnički Glasnik, Vol. 10, No. 1-2 (2016), 9-12

 


Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .