OČuvanje digitalne kulturne baŠtine primjenom tehnologije proŠirene stvarnosti

Preservation of digital cultural heritage using augmented reality technology

Mihael Kukec, Nenad Breslauer, Dora Jovanovska, Josip Škrlec

Međimursko veleučilište u Čakovcu

nbreslauer1@mev.hr

Sažetak

Izazovi koje nudi suvremeno digitalno informacijsko doba, utječu na cijeli niz društvenih konstrukata, pa tako i na institucije poput muzeja te srodnih kulturno-znanstvenih ustanova. Primjenom inovativnih tehnologija poput proširene stvarnosti, očuvanje kulturne baštine poprima karakteristiku digitalnog procesa kojeg je na financijski i pravno prihvatljiv način moguće približiti krajnjem korisniku, njegovom uzrastu i osobnim potrebama. Implementacijom tehnologije proširene stvarnosti, razvijamo mobilnu aplikaciju čiji je glavni ishod očuvanje prirodne i kulturne baštine partnerskog lokaliteta te ostalih povezanih elemenata. Također, cilj aplikacije bio bi uspostavljanje ravnoteže između očuvanja i održivog razvoja kulturne baštine. Efikasnost projekta očitovala bi se u zadovoljstvu klijenata, povećanju posjećenosti muzeja i drugih kulturnih ustanova, personalizaciji sadržaja, naprednoj i interaktivnoj edukaciji posjetitelja, prilagođavanju izložbe različitim uzrastima, socijalnoj osviještenosti te modifikaciji programske i tehničke podrške za osobe s određenim zdravstvenim poteškoćama. Mogućnosti i funkcije aplikacije proširene stvarnosti neograničene su te ovise jedino o pomnom i valjanom planu razvojnih inženjera u komunikaciji s djelatnicima kulturnih ustanova koji su u neposrednom kontaktu s eksponatima, izložbama i ostalim povijesnim i kulturnim objektima. Neke od esencijalnih karakteristika aplikacije proširene stvarnosti bile bi: rekonstrukcija oštećenih objekata i arhitektonskih zdanja u trodimenzionalnom obliku, simulacije i animacije povijesnih događaja te pregršt multimedijskih elemenata u informativne i edukativne svrhe.
Ključne riječi: Proširena stvarnost, kulturna baština, muzej, interaktivnost, aplikacija

 

Abstract

Challenges offered by modern, digital and informational age influence many social constructs, as well as institutions such as museums and other related organizations. By applying innovative technologies such as augmented reality, cultural heritage preservation takes characteristic of a digital process which can, by financial and judicial means, come closer to an end-user, in terms of his age and personal needs. By implementing an augmented reality technology, we are developing a mobile application where its main goal is preservation of natural and cultural heritage of a partner's locality. Application’s objective would be establishing an equilibrium between preservation and sustainable development of cultural heritage. Project’s efficiency would manifest in customer satisfaction, increased attendances, personalized content, interactive attendees education, age-related customization, social awareness and software and hardware modification for individuals with certain health issues. Functions and possibilities of an application are unlimited and dependent of careful and valid planning which is result of communication between engineers and museum employees who are in direct contact with exhibits and other historical and cultural objects. Some of essential characteristics would be: reconstruction of damaged objects and architectural buildings in tridimensional format, simulations, animations of historical events and handful of multimedia elements for informative and educational purposes.
Keywords: Augmented reality, cultural heritage, museum, interactivity, application