Provođenje testova iz gradiva zaštite okoliša u grafičkoj tehnologiji i dizajnu putem E-platfomi

Conducting tests from environmental materials in graphic technology and design via E-platforms

Ivana Bolanča Mirković1, Marina Vukoje1, Zdenka Bolanča2

1 Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet,
2 Hrvatska akademija tehničkih znanosti

Sažetak

Kako bi se provjerilo znanje studenta često se koriste testovi, koji se u zadnje vrijeme provode u većoj mjeri putem E-platformi. Dodatni uzlet u broju provođenja testova putem platformi donijela je pojava pandemije COVIDA 19, uz koju je vezana nemogućnost provođenja ispitivanja na kontaktni način. Platforme obično sadrže više načina sastavljanja pitanja. Oblik pitanja bira nositelj kolegija prema sadržaju kolegija, vrsti gradiva i razini studija. Za potrebe istraživanja u ovom radu provedena je anketa u kojoj su sudjelovali studenti peddiplomskog i diplomskog studija Sveučilišta u Zagrebu Grafičkog fakulteta. Prvom skupinom pitanja prikupljani su podatci o općim karakteristikama studenta. Druga skupina pitanja vezana je uz preferencije ispitivanja putem E-platformi i načinu učenja te rješavanja testa. Treća skupina pitanja vezana je za način ispitivanja gradiva zaštita okoliša u grafičkoj tehnologiji i dizajnu grafičkih proizvoda. Želja ovog rada je saznati preferencije studenta o vrsti pitanja uključenih u test, s obzirom da je zaštita okoliša nadogradnja ili proširenje gradiva koji su učili ranije u grafičkoj tehnologiji ili grafičkom dizajnu. Dobivena saznanja mogla bi se primijeniti već u sljedećem semestru i omogućiti bolji uvid u znanje studenta.
Ključne riječi: zaštita okoliša, grafička tehnologija i dizajn, test, E-platforme

Abstract

To screen students' knowledge, tests are often used, which recently been conducted to a greater extent through E-platforms. A further increase in the number of tests conducted via platforms is the appearance of the pandemic COVIDA 19, which is related to the impossibility of conducting tests in a contact manner. Platforms usually contain multiple ways for assembling questions. The form of the question is chosen by the course leader according to the course content, type of material and level of study. For the purposes of research in this paper, a survey was assembled in which undergraduate and graduate students of the University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts participated. The first group of questions collected data on the general characteristics of the student. The second group of questions is related to the preferences of testing via E-platform and the way of learning and solving the test. The third group of questions is related to the method of examining environmental protection materials in graphic technology and design of graphic products. The aim of this paper is to find out the student's preferences about the type of questions included in the test, considering that is environmental protection an upgrade or extension of materials studied earlier in graphic technology or graphic design. The knowledge gained could be applied in the next semester and provide a better insight into the student's knowledge.
Key words: environmental protection, graphic technology and design, exam, E-platforms

ibolanca@grf.hr