Ispitivanje utjecaja različitih parametara na kvalitetu ispisa laserskih pisača

Examination of the influence of various parameters on the quality of laser printers printouts

Jasna Galeković

Ministarstvo unutarnjih poslova, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić"

Sažetak

Cilj prezentacije je pokazati na koji način promjenjivi parametri za ispis na laserskim pisačima kao i različiti formati datoteke, utječu na kvalitetu ispisa laserskih pisača. Od vještaka za dokumente se često traži utvrđivanje jesu li dva ili više dokumenta ispisana na istom laserskom pisaču. Ispitivanje spornih dokumenata moguće je provesti pomoću različitih više metoda ispitivanja, poput mikroskopske analize, fizikalne te kemijske analize. Fizikalna analiza uključuje ispitivanje tonera, moguće individualne karakteristike pisača (tragovi valjaka, tragovi oštećenja koji se ponavljaju, itd.) te analizu kvalitete ispisa. U ovom istraživanju analizirano je više od 200 uzoraka ispisa na laserskim pisačima, primjenom nedestruktivnih metoda (video-spektralna i stereomikroskopska analiza). Cilj ove studije bio je utvrditi utjecaj promjenjivih parametara, kao što su različiti formati datoteka, razlučivost ispisa, ispis u boji i c / b, itd., na kvalitetu ispisa. Za pripremu ovih uzoraka korišten je standardni uredski papir (A4, 80 g / m2). Na kvalitetu ispisa laserskih pisača, osim ostalih parametara, kao što su podloga, zamjenski toneri itd., uvelike utječu promjenjivi parametri samog pisača kao i format datoteke koji se ispisuje.
Ključne riječi: Laserski pisači, parametri, kvaliteta ispisa

Abstract

The goal of this presentation is to show how variable print parameters of laser printers and various file format, affect the print quality of laser printers. Forensic document examiners are often asked to determine whether two or more laser printed documents are produced by the same laser printer. The examination of questioned documents can be performed using multiple techniques, such as microscopic examination, physical examination and chemical examinations. The physical analysis includes examinations of toners, possible printer identifying characteristics (roller marks, repetitive defects marks, etc.) and printout quality. In the present study, more than 200 printout samples were examined using non-destructive methods (video-spectral and stereomicroscopic analysis). The aim of this study was to determine the influence of variable parameters, such as different file formats, print resolution, color or b/w printing, etc, on printouts quality. Standard office paper (A4, 80 g/m2) was used for preparing these samples. Print quality of laser printers, apart from other parameters, such as substrates, replacement toners, etc., are greatly influenced by the variable parameters of the printer itself as well as the file format being printed.
Key words: Laser Printers, Parameters, Printout Quality.

jgalekovic@mup.hr