KARTONSKA AMBALAŽA U FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI

CARDBOARD PACKAGING IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Emina Senjan¹, Krunoslav Hajdek¹, Ratko Knežević², Miroslav Mikota²

1 Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica,
2 Grafički fakultet

Sažetak

Prva pomisao na riječ ambalaža većini ljudi je „nešto“ što štiti proizvod koji žele kupiti i koristiti. Ali ambalaža je više od toga. Osim što štiti proizvod od raznih oštećenja, a i kvarenja, omogućuje najveće moguće iskorištenje prostora kod distribucije i skladištenja, a dizajnom privlači potencijalne kupce i navodi ih na kupnju. Prema tome može se zaključiti da iza same izrade ambalaže i njenog dizajna stoji niz stručnjaka iz raznih područja. Ambalaža za farmaceutsku industriju jedna je od najkompleksnijih jer je potrebno pridržavati se strogih zakona kako kod same izrade tako i kod dizajna. Ambalaža za RX lijekove (lijekovi koji se izdaju na recept) i OTC lijekove (lijekovi koji se kupuju bez recepta) razlikuje se i u dizajnu i u izboru kartona za izradu. Razlog tome je što RX lijekove prepisuje liječnik i ako se već nije došlo u doticaj s tim lijekom, ne zna se u kakvoj se ambalaži nalazi i ne može se na to utjecati. Takva ambalaža jednostavnog je dizajna i izrađena od jednostavnog GC2 kartona. OTC lijekove korisnici biraju i kupuju sami. Često se čuje rečenica: “Na preporuku liječnika ili ljekarnika.“, ali to ne znači da će pacijent kupiti baš taj lijek. Ta ambalaža ima utjecaj na samog kupca i u takvu ambalažu ulažu se veća financijska sredstava jer su uglavnom rađene od metaliziranog kartona sa puno izražajnijim dizajnom.
Ključne riječi: ambalaža, farmaceutska industrija, karton, RX lijekovi, OTC lijekovi

Abstract

The first thought of the word packaging for most people is "something" that protects the product they want to buy and use. But packaging is more than that. In addition to protecting the product from various damages and spoilage, it enables the greatest possible use of space in distribution and storage, and its design attracts potential customers and leads them to buy. Therefore, it can be concluded that behind the production of packaging and its design is a number of experts from various fields. Packaging for the pharmaceutical industry is one of the most complex because it is necessary to adhere to strict laws in both manufacturing and design. Packaging for RX drugs (prescription drugs) and OTC drugs (over-the-counter drugs) differs both in design and in the choice of carton to make. The reason for this is that RX drugs are prescribed by a doctor and if they have not already come into contact with that drug, it is not known what kind of packaging it is in and it cannot be influenced. Such packaging is of simple design and made of simple GC2 cardboard. OTC drugs are chosen and purchased by users themselves. The sentence "On the recommendation of a doctor or pharmacist" is often heard, but this does not mean that the patient will buy exactly that medicine. This packaging has an impact on the customer and such packaging is invested more financially because they are mostly made of metallized cardboard with a much more expressive design.
Key words: packaging, pharmaceutical industry, carton, RX drugs, OTC drugs

khajdek@unin.hr