FORENZIČKA ANALIZA I DIZAJN INDIVIDUALIZIRANE ULAZNICE SA SIGURNOSNOM GRAFIKOM U PROŠIRENOJ STVARNOSTI

Ana Knežević, Ivana Žiljak Stanimirović, Marko Maričević

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Sažetak

U ovom radu se prema ulaznici koja je ujedno i vrijednosnica, a može predstavljati i svojevrsnu memorabiliju, pristupa kao prema dokumentu koji ima zaštitne elemente s obzirom na vrijednost i sve sigurnosne aspekte. Ulaznica je vrijednosnica koja „otvara vrata“ raznim događajima bilo da su to sportske i glazbene manifestacije, posjet galerijama, muzejima, kinima ili kazalištima. Dizajn individualizirane ulaznice, kao i dizajn svake vrijednosnice objedinjuje proces analize, dizajna i izrade koji je iznimno kompleksan. Prvi korak i pristup kvalitetnom dizajnu individualizirane ulaznice je analiza zaštitnih elemenata i njihove provjere, te postavljanje kreativnog koncepta. Zaštitni elementi analiziraju se standardiziranim uređajima za provjeru ulaznica ali i forenzičkim uređajima Ribao i Projectina. Forenzički pristup čini spektralna analiza u vidljivom spektru pod različitim kutevima i povećanjima, te u proširenom ultraljubičastom i bliskom infracrvenom spektru. Slijedi projektiranje autorskih zaštitnih elemenata u grafičkim programskim jezicima. Zaštitni elementi kao što su rozete, individualizirana linijska grafika i tipografija te individualizirani rasterski elementi planiraju se za prošireno spektralno područje od ultraljubičastog do bliskog infracrvenog. Svaki element predstavlja zaštitu za sebe, a njihovim preklapanjem i planiranjem realizacije u različitim tehnikama tiska predstavlja se jedinstven dizajn zaštićene individualizirane ulaznice. Cilj je koristiti forenzičke uređaje za kvalitetnu analizu i planiranje dizajna sa novim tehnološkim dostignućima. Budućnost dizajna ulaznica za različite manifestacije je u primjeni individualiziranih zaštitnih grafika na edukativan i interaktivan način koji omogućava visok stupanj zaštite.
Ključne riječi: vrijednosnice, forenzička analiza, zaštitni elementi, računalna grafika, dizajn ulaznice

FORENSIC ANALYSIS AND DESIGN OF INDIVIDUALIZED TICKET WITH SECURITY FEATURES IN AUGMENTED REALITY

Abstract

In this article we introduce special approach to the ticket, which is in the same time also the security, and it can also represent particular memorabilia, as an approach to the document which has security features concerning its value and all security aspects.The ticket is the security which „opens the gate“ to various events like sport and musical manifestations, entry to the art galleries, museums,cinemas or theatres.The design of the individualized ticket, like the design of every ticket, comprises the process of analysis, design and production, which is very complex. The first step and the approach to the quality design of individualized ticket is the analysis of the security features and its check, and as well introducing of creative concept. Security features are analyzed with standard equipment for the checking of tickets, but also with the forensic devices Ribao and Projectina. The forensic approach comprises of the spectral analysis in the visual spectrum under the various angles and magnifications, and also in the extended ultraviolet and near infrared spectrum. The projecting of author's security features in graphic programme languages follows onwards. Various security features like rosettes, individualized linear graphics and typography and as well individualized raster elements, are planned for the extended spectral area from ultraviolet to near infrared spectrum. Every element represents the protection for itself, and by their overlaping and planning of the realization in various printing techniques the unique design of protected individualized security is introduced. Our goal is to use forensic devices for the quality analysis and planning of the design with new technology achievements. The future of ticket's design for the various manifestations is in the introducing of individualized security features by educative and interactive approach which enables high level of the protection.
Key words: securities, forensic analysis, security features, computer graphics, ticket design