Osiguravanje zdravstvene ispravnosti otisnute prehrambene ambalaže – izazov za grafičku i ambalažnu industriju

Ensuring the health safety of printed food packaging – a challenge for printing and packaging industry

Sonja Jamnicki Hanzer

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

Sažetak

U radu će biti prikazani izazovi koji se stavljaju pred grafičku i ambalažnu prehrambenu industriju u pogledu osiguravanja zdravstvene ispravnosti prehrambene ambalaže i pakiranih namirnica. Proizvodnja prehrambene ambalaže vrlo je osjetljivo područje, budući da konačni proizvod treba biti zdravstveno ispravan, pa se proizvođači moraju usredotočiti na postizanje najviše razine proizvođačkih kontrola uz imperativ zaštite potrošača. U radu će biti prikazana povijest incidenata migracija zdravstveno štetnih tvari iz prehrambene ambalaže u hranu kao i čimbenici koji na te pojave utječu. Prikazat će se ključni izazovi koji se moraju savladati za osiguravanje zdravstvene ispravnosti upakiranih namirnica. U radu će se diskutirati o odabiru prikladnih materijala, u prvom redu ambalažnih papira i kartona, te tiskarskih boja i premaza koji se apliciraju na prehrambenu ambalažu. Također će biti predstavljeni aktualni europski zakonski propisi vezani za regulaciju zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta u dodiru s hranom. Cilj je ovog rada dati praktične savjete o uporabi prikladnih tiskarskih boja i premaza, kao i funkcionalnih barijera, s ciljem minimalizacije migracijskog rizika.
Ključne riječi: prehrambena ambalaža, tiskarske boje, zdravstvena ispravnost, migracijski rizik

Abstract

The paper will present challenges that printing and food packaging industry are currently facing in terms of ensuring the health safety of printed food packaging and packaged foods. The production of food packaging is a very sensitive area, as the final product needs to be safe, so producers must focus on achieving the highest levels of manufacturing controls in line with the imperative of protecting the consumers. The paper will present the history of incidents of migration of harmful substances from food packaging into food as well as the factors that influence these phenomena. The key challenges of ensuring the health safety of food packaging will be presented, related to the selection of suitable materials, primarily paper and board, as well as food packaging inks and coatings. The paper will present the current European legislation on materials and articles intended to come into contact with food. Practical advices on the use of functional barriers, suitable inks and coatings, aimed to minimize migration risk will also be discussed.
Key words: food packaging, printing inks, health safety, migration risk

sonja.jamnicki.hanzer@grf.unizg.hr