INFRARED NA AMBALAŽI: ELEMENT ZAŠTITE ILI PROMOCIJE PROIZVODA

Denis Jurečić1, Diana Bratić1, Suzana Pasanec Preprotić1, Ana Marošević Dolevski1, Krunoslav Hajdek2

1 Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
2 Sveučilište Sjever

Sažetak

Informacijski sustav na ambalaži dinamična je pojava koja se u biti zasniva na dvjema suprotnim varijablama koje vode potrebi optimalizacije. To su zakonske norme koje proizvođač mora poštovati u smislu obveznih informacija, npr. onih o štetnosti pušenja, opasnosti od otrova, navođenju bar kôda i dr., za koje je predviđen veći dio površine na ambalaži, a na ostaloj je površini ambalaže potrebno uskladiti grafičke, zaštitne i dizajnerske elemente kako bi se ostvarilo jasno i prepoznatljivo rješenje zapakiranog proizvoda. Grafički opremiti ambalažu znači dati joj informatički, estetski i zaštitni kôd. Pogreške u informacijskom dijelu mogu imati kobne posljedice za korisnika ili cijelu okolinu. Preizražajna ili slaba komunikacijska svojstva ambalaže mogu isključiti proizvod iz tržišne linije istovrsnih proizvoda. Estetski dojam također ima svoj učinak. Nije logično da, primjerice, ambalaža kozmetičkih proizvoda bude neestetska a da ambalaža lijekova obiluje mnoštvom dopadljivih boja i različitih fontova. Nužno je da onaj tko dizajnira ambalažu učini poruku privlačnijom kako bi onaj kome je namijenjena obratio pažnju na nju. Grafički dizajner mora poruku učiniti čitljivom i razumljivom kako bi je primatelj mogao uočiti i primiti, mora je učiniti jasnom i razgovijetnom kako bi je kupci razumjeli i, na kraju, mora je tako oblikovati da ona na željeni način može djelovati na potencijalnog kupca. Zbog toga se predlaže sustavno uvođenje i upotreba novih inovativnih rješenja poput infraredizajna koji još nisu masovni u tehnologiji ambalaže, a koji imaju dvostruku vrijednost zaštite i promocije upakiranog proizvoda.

Ključne riječi: ambalaža, zaštita, promocija, informacijski sustav, infraredizajn

INFRARED ON PACKAGING: AN ELEMENT OF THE PROTECTION OR THE PROMOTION OF THE PRODUCT

Abstract

The information system on packaging is a dynamic system based on two opposing variables that result in the need for optimization. One of them is the legal norms the manufacturer must comply with by providing obligatory information, such as the information on the harmfulness of smoking, toxic hazard, stating the barcode and so on. A large part of the packaging surface is reserved for this information, while the rest has to fit the graphic, security and design elements to ensure a clear and recognizable solution for the packaged product. Providing packaging with graphic design means giving it an informational, aesthetic and security code. Errors in the informational part can have dire consequences for the user or the whole environment. Too striking or too weak communicational properties of the packaging can exclude the product from the line of products of the same type. The aesthetic perception of the product also has its effect. It is not logical for the packaging of, for example, cosmetic products to be unaesthetic and for drug packaging to be in striking colors and different fonts. The designer of the packaging must make the message appealing so that those it is intended for pay attention to it. The graphic designer must make the message legible and understandable for the recipient to notice and receive it; he must make it clear for the buyers to understand it; and he must shape it in a way that will have the desired effect on a potential buyer. Therefore, we propose the systematic introduction and use of new, innovative solutions such as Infraredesign, which is still not widely used in the packaging technology and has the double value of protecting and promoting the packaged product.

Keywords: packaging, protection, promotion, information system, Infraredesign

 

denis.jurecic@grf.hr