RAZVOJ DIGITALNIH TEHNOLOGIJA KAO REVOLUCIJA U PROCESU SLIJEDIVOSTI UPAKIRANIH PROIZVODA

Denis Jurečić1, Siniša Popović2

1 Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
2 E - log d.o.o.

Sažetak

Očekivano je da razvojem digitalnih tehnologija, dostupnošću opreme, većom globalnom pokrivenošću GSM mreže, praćenje proizvoda i usluga očekuje revolucija a ne evolucija u sljedivosti upakiranih proizvoda. Označavanje proizvoda će i dalje ostati na ambalaži i ona će biti nositelj primarne informacije. Označavanje ambalaže može biti u formi otiska, etikete ili integracije nekakvog pasivnog chipa kao na primjer općepoznatog RFID-a, koji je još uvijek preskup. Kako god, ambalaža čuva proizvod i ona će uvijek biti njegov „rodni list i domovnica“. Do danas su svi sustavi praćenja bili razvojno fokusirani prema pojedinom proizvodu, transportnoj jedinici, paleti, kontejneru i slično. Nastalo je mnogo raznoraznih specifičnih rješenja, bar kodova kao i drugih vrsta oznaka (na primjer kodovi za oznaku lokacije, posebni kodovi za brodske kontejnere, kodovi za palete i drugo). Razna rješenja su nastajala tijekom proteklih desetljeća i bila su prilagođena tada dostupnoj tehnologiji zapisa i čitanja podataka a mnoga takva rješenja su i danas na snazi. Zbog toga je stvorena stanovita konfuzija čija rješenja ignoriraju krajnjeg korisnika.

Ključne riječi: sljedivost, ambalaža, digitalne tehnologije.

THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES AS A REVOLUTION IN THE TRACEABILITY PROCESS OF PACKAGED PRODUCTS

Abstract

Due to the development of digital technologies, the availability of equipment and greater global coverage by the GSM network, a revolution instead of evolution is expected in the traceability of packaged products as part of the tracking of products and services. The marking of products will still be done on the packaging, which will be the carrier of the primary information. The marking can be in the form of print, label or the integration of some kind of passive chip, as is currently the case in RFID, which is still too expensive. In any case, the packaging protects the product, and it is and always will be its birth certificate and passport. All tracking systems have so far been developed to focus on the individual product, transport unit, pallet or container. Many different, specific solutions have been developed, such as barcodes and other types of designations (for example location codes, special codes for ship containers, codes for pallets, etc.). In the past decades, various solutions were developed and were designed for the technologies for encrypting and reading data available at that time. Many of these solutions are still used. This has created a certain degree of confusion, where the solutions ignore the end user.

denis.jurecic@grf.hr