STRUKTURALNI ELEMENETI VIZUALNE PREDODŽBE NA GRAFIČKOJ OPREMI AMBALAŽE

Denis Jurečić1, Ivona Dragičević2, Nika Hošnjak3, Siniša Popović4

1 Grafički fakultet, Zagreb, Getaldićeva 2
2 Sveučilište sjever
3 Prirodoslovno-matematički fakultet, Kemijski odsjek
4 E - log d.o.o.

Sažetak

Proizvod tek ambalažom dobiva svoj vizualno-informacijski identitet jer svojim dizajnom prenosi informaciju o vrsti, količini, kvaliteti te posebnosti proizvoda na tržištu. Čak i “gol” proizvod mora biti identificiran, pa naranče i banane, primjerice, kupujemo s naljepnicom, a jaja nose žig proizvođača. Zato je jedna od funkcija ambalaže da prenosi razne važne informacije o proizvodu (sadržaju, sastavu, načinu upotrebe, trajnosti, načinu implementacije), o manipuliranju, transportu, uvjetima skladištenja te o samoj ambalaži (odlaganju, recikliranju i sl.). U interesu je proizvođača, prijevoznika, trgovaca, potrošača, ali i zakonodavca da te informacije budu čitljive, lako uočljive, prepoznatljive i dostupne. Osnovni strukturalni elementi u obliku informacije kojima je moguće manipulirati potrošačem su tekst, slika, boja, volumen i fizički oblik. Ambalaža je dakle medij, kojom se te informacije prenose. Uloga koja se pridaje svakom od navedenih elementa, kao i mediju putem kojega se te poruke prenose predmet je ovog rada.

Ključne riječi: vizualno-informacijski identitet, ambalaža, medij, strukturalni elementi

 

STRUCTURAL ELEMENTS OF VISUAL REPRESENTATION IN Graphic design on packaging

Abstract

A product acquires its visual and informational identity only with packaging because its design carries the information about the type, quantity, quality and uniqueness of the product on the market. Even a “naked” product must be identifiable, so bananas and oranges, for example, carry stickers, and eggs carry the stamp of the producer. Therefore, one of the functions of packaging is to carry various important pieces of information about the product (its content, ingredients, use, shelf life, method of implementation), its manipulation, transport, storage conditions and packaging itself (disposal and recycling, etc.). It is in the interest of the producers, transport companies, distributors, consumers but also lawmakers for this information to be legible, easily identifiable, recognizable and accessible. The basic structural elements in the form of information which can be used to manipulate the consumer are text, image, color, volume and physical shape. Packaging, therefore, is the medium that conveys this information. The role of each of the mentioned elements and of the medium that conveys these messages is the subject of this work.

Keywords: visual and informational identity, packaging, medium, structural elements

denis.jurecic@grf.hr