ULOGA VIZUALIZACIJE INFORMACIJA U SUSTAVU MJERENJA KAKVOĆE ZRAKA NANOSENZORIMA

Ana Svalina, Ivana Bolanča Mirković

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak

U današnje vrijeme problem zagađenja zraka jedan je od značajnijih problema unutar područja zaštite okoliša te je jedna od učestalih tema detekcija štetnih plinova u zraku. Iako postoje klasični senzori koji se koriste za detekciju štetnih plinova, zbog svojih poboljšanih svojstava danas se razvijaju i koriste nanosenzori koji se nalaze unutar sustava Interneta nanostvari. Nanosenzori prikupljaju velike količine podataka vezanih uz kakvoću zraka koje je potrebno vizualizirati na ispravan način. Takvi grafički prikazi u ovakvim kompleksnim sustavima igraju važnu ulogu jer je bitno znati procese prikaza podataka na način da su krajnjem korisniku jasni i razumljivi. Kroz rad će se predstaviti izazov vizualizacije informacija dobivenih mjerenjem kvalitete zraka te je cilj rada definirati ulogu vizualizacije informacija u takvom sustavu. Za prikaz brojeva kroz vizualizaciju potreban je široki raspon vizualnih, statističkih i matematičkih vještina i upravo je zbog toga bitno dizajnerima pružiti znanje o nanotehnologiji koja se koristi u sustavu mjerenja kakvoće zraka i o načinima prikaza velike količine podataka. Kroz rad je napravljen pregled postojećih praksi i principa vezanih uz ovu temu u svrhu pobližeg razumijevanja ovog polja koje se svakim danom sve više razvija.
Ključne riječi: nanotehnologija, nanosenzori, IoNT, vizualizacija informacija, kakvoća zraka

THE ROLE OF INFORMATION VISUALIZATION IN THE SYSTEM OF MEASURING AIR QUALITY BY NANOSENSORS

Abstract

Nowadays, the problem of air pollution is one of the most significant problems within the field of environmental protection and one of the frequent topics is detection of harmful gases in the air. Although there are classic sensors used to detect harmful gases, due to their improved properties, nanosensors are being developed and used within the Internet of Nano-Things system. Nanosensors collect large amounts of air quality-related data that need to be visualized correctly. Such graphical representations play an important role in complex systems because of the importance of being aware of the process of displaying data clearly to the end user. This paper presents the challenge of visualizing air pollution data while the goal of the paper is to define the role of information visualization in such a system. A wide range of visual, statistical, and mathematical skills is required to display numbers through visualizations, which is why it is important to provide designers with the knowledge related to nanotechnology used in air quality measurement systems and to processes related to displaying large amounts of data. The paper reviews the existing practices and principles related to this topic to better understand this rapidly developing field.
Key words: nanotechnology, nanosensors, IoNT, information visualisation, air quality

asvalina@grf.hr