PRIMJENA NAČELA EKOLOŠKE ODRŽIVOSTI U PROJEKTNOJ NASTAVI

APPLICATION OF THE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PRINCIPLES IN PROJECT TEACHING

Petar Vračić, Filip Pečarić, Marina Vukoje, Ivana Bolanča Mirković, Dubravko Banić

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

Sažetak

Do danas su se većina tehničkih znanosti temeljila uglavnom na matematici, prirodnim znanostima te tehničkim i profesionalnim vještinama, a uključivanje koncepata održivog razvoja u obrazovanju inženjera jedan je od ključnih novih elemenata. Spomenuto područje ima bolje ishode učenja ukoliko se nastava provodi kao projektna nastava, koja omogućuje studentima sticanje znanja potrebnih za rješavanje realnih problema tj., pruža uvid u načine pronalaženja rješenja odnosno osmišljavanje i izbor najboljeg rješenja pod vodstvom nastavnika. Spomenuta nastava je nastavna metoda u kojoj studenti uče aktivno sudjelujući u stvarnim i značajnim projektima. Upravo to, bio je ključ ovog rada. Studenti su u sklopu kolegija Znanost o okolišu i dizajn na Sveučilištu u Zagrebu Grafičkom fakultetu, osmislili projekt izrade igraćih karata. Cilj ovog projekta bila je izrada unikatnog oglednog primjerka igraćih karata od recikliranog papira u svrhu podizanja svijesti o zaštiti okoliša te reciklaži papira. Svoja znanja i vještine koje su stekli tijekom izrade ovog projektnog zadatka demonstrirali su stvaranjem javnog proizvoda i njegove prezentacije. Također su ukazali na sve probleme koji su ih ometali u izradi ovog zadatka. Kao rezultat svojih projektnih radova, studenti razvijaju duboko znanje o sadržaju, kao i kritičko razmišljanje, suradnju, kreativnost, komunikacijske i prezentacijske vještine.
Ključne riječi: projektna nastava, načela održivosti, igraće karte, reciklirani papir

Abstract

Up to now, most of technical sciences have been based mainly on mathematics, natural sciences, and technical and professional skill. Nowadays, the inclusion of sustainable development concepts in engineer education is one of the key elements. The mentioned area has better learning outcomes if the teaching is conducted as project teaching, which enables students to acquire the knowledge needed to solve real problems, i.e., provides insight into ways to find solutions, designing and choosing the best solution under the guidance of a teacher. Project teaching is a teaching method in which students learn by actively participating in real and significant projects and that was the aim of this work. As a part of the course Environmental Science and Design at the University of Zagreb, Faculty of Graphic Arts, students designed a project of making playing cards. The aim of this project was to create a unique sample of playing cards from recycled paper in order to raise environmental awareness and paper recycling. They demonstrated their knowledge and skills acquired during the development of this project task by creating a public product and its presentation. They also pointed out to problems that hindered them in making this task. As a result of their project work, students develop a deep knowledge of the content as well as critical thinking, collaboration, creativity, communication, and presentation skills.
Key words: project teaching, principles of sustainability, playing cards, recycled paper

marina.vukoje@grf.unizg.hr