UNAPREĐENJE GRAFIČKIH PROCESA INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKOM TEHNOLOGIJOM

Dijana Posavec

Sažetak

Unapređenje grafičkih procesa temeljeno na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama otvara nova područja unapređenja standardizacije cjelokupne grafičke proizvodnje. Postavljaju se baze normativa kao osnova upravljanja tokovima informacije u integriranoj proizvodnji koja uključuje grafičku pripremu, vođenje tiska i doradu.
Simulacijskim modeliranjem moguće je istražiti stanja grafičkog sustava i detaljno ga opisati, čime se značajno mogu unaprijediti i razviti postojeća znanja na tom području. Simuliranje informatički definiranih proizvodnih komponenti ima za cilj prenošenje kompletne produkcije na razinu definiranja digitalnog grafičkog proizvoda.
Postavljanje značajnih parametara produkcije i utvrđivanje njihovog optimalnog raspona vrijednosti temelj su za unapređenje standarda grafičke proizvodnje (grafičke pripreme, tiska i uveza) te slijednosti grafičkog proizvoda. Parametrizacijom predloženog simulacijskog modela postavlja se primijenjeni model za pojedinačne slučajeve.
Ključne riječi: unapređenje grafičkih procesa, simulacijsko modeliranje, tiskarstvo

Uvod

Unapređenje upravljanja sljednosti grafičkog proizvoda temeljeno na informatičko-komunikacijskim tehnologijama otvara nova područja unapređenja standardizacije grafičke proizvodnje i sljednosti grafičkog proizvoda. Grafički proces podrazumijeva sljednost izvedbe proizvoda nastalog tiskarskom tehnologijom. Novosti u tiskarstvu podrazumijevaju „informatičko integriranje“ svih faza i radnih tokova unutar i izvan same proizvodnje. Isto tako podrazumijevaju stvaranje baza znanja svega onoga što je vezano za tiskarstvo.
Preduvjet upravljanja grafičkim sustavima pomoću informatičkih alata je baza normiranja svih parametara grafičke proizvodnje. Definiranjem normativa pripreme, tiska i uveza otvara se područje simulacije kao podloga za poslovno odlučivanje. Isto tako moguće je planiranje i projektiranje virtualnog strojnog parka čiju realizaciju možemo provesti ili odgoditi bez materijalnih šteta. To nam omogućuje provođenje simulacijskih eksperimenata s normativnim vrijednosti pohranjenih u bazi podataka. Baze znanja u fazi su izrade i svakodnevno se nadopunjuju kako bi dobili cjelovito normirani grafički proces koji omogućuje sljednost grafičkog proizvoda u svim svojim fazama.
Novi sadržaji su kreiranje digitalnog rječnika i optimalnih raspona vrijednosti parametara cjelokupnog grafičkog procesa koji predstavlja polaznu točka standardizacije svega onoga što će kasnije predstavljati softversku simulaciju tiskarske proizvodnje. Simuliranjem različitih sustava unutar tiskarske proizvodnje moguće je izučiti i buduće tehničke (vremenske i financijske) postavke kroz različite modele (strojevi i ostali inputi) kako bi stvorili buduću novu tiskaru ili već postojeću opremili boljim strojevima. Simulacija omogućuje izučavanje ekstremnih uvjeta u grafičkim proizvodnim tokovima koji bi u realnom sustavu stvorili veliku štetu, istraživanje nedostataka u upravljanju grafičkim procesom kao i neiskorištenost i preopterećenost grafičkog procesa.

Dosadašnja istraživanja

Dosadašnji sustavi standardizacije tiskarske proizvodnje kroz informacijske sustave u samom su začetku. Standardiziranu i normiranu tiskarsku proizvodnju moguće je kroz informatičke sustave koristiti i za simulaciju i za modeliranje. Simulacija kao sredstvo za opis i rješavanje složenih dinamičkih problema pomoću koje možemo rješavati stvarne i zadane probleme služi nam za izgradnju modela nekog realnog sustava i/ili njegovu simulaciju. Krajnji cilj simulacije proizvodnje podrazumijeva unapređenje na osnovu odlučivanja kroz dobivene izlazne varijable.
Tisak u smislu realizacije grafičkog proizvoda je proizvodni proces koji zahtjeva korištenje određenih resursa (materijala, određene opreme i tehnologije). U tiskarskoj proizvodnji susrećemo se sa mnogo varijabli koje su međusobno zavisne, a njihova zavisnost ima za cilj dati što bolji proizvod, sa što manjom cijenom kako bi ostali konkurentni na tržištu.
Ručne kalkulacije tih proizvoda dugotrajan su posao i mogu varirati jer uzimaju u obzir mnogo ulaznih faktora. Stoga softversko simuliranje tiskarske proizvodnje putem računala koje nam na kraju daju velik broj mapa i grafikona od velike je pomoći u realnijem formiranju cijene proizvoda s kojima se susrećemo svakodnevno, što povlači za sobom lakši pregled i realniju sliku tvrtkama i klijentima.
Grafička struka je do sada uvela informacijsko-komunikacijsku tehnologiju na razini grafičke pripreme što je u potpunosti izbacilo tehnologiju na bazi „olova“. Uveden je i digitalni tisak u proizvodnju. No, da bi se upravljalo cjelokupnom grafičkom proizvodnjom i sljednosti grafičkog proizvoda, potrebno je ICT uvesti u sve proizvodnje faze da bi se baze podataka punile svim potrebnim informacijama za upravljanje. Budućnost tiskarstva uključuje i forsira XML (eXtensible Markup Language) tehnologiju, digitalno tiskarstvo, individualnost tiskarskog proizvoda, integraciju cijele proizvodnje od grafičke pripreme, tiska, grafičke dorade do procesa pakiranja i isporuke. XML tehnologija je softverska pozadina za povezivanje strojeva u tiskarskoj industriji. To se odnosi na strojeve u tisku, doradi reprofotografiji, grafičkoj pripremi i kemigrafiji. Sakupljene informacije s pogona koriste se za unapređenje proizvodnje i vođenje radnog naloga. Prve primjene XML tehnologije, pokazale su rezultate na područjima koja su bila preteška za konvencionalne metode rada s bazama podataka. Svjetsko iskustvo dobiveno kroz polemike o budućnosti tiskarstva rastvara konvencionalni tisak uvodeći znanja informatičke tehnologije te drugih fundamentalnih istraživanja u središte tiskarske industrije.
U današnje vrijeme, grafička industrija, kao i svaka druga suočena je sa proizvodnjom koja mora biti brža, jeftinija i bolja, a promjene koje se dešavaju u smislu tehnologije i novih znanja se svakodnevno nadopunjuju i mijenjaju. Opremljenost informatičkim sustavima i spremnost na njihovu primjenu u grafičkoj industrije nije u zaostatku za stanjem u svijetu. Kod nas je instalirana oprema i pripadajući softver na istoj razini kao i u susjednim zemljama. Napušta se stara oprema. Provodi se primjena digitalne kalkulacije, digitalnog radnog naloga, te primjene interneta u procesu proizvodnje. Prisutnost grafičkih djelatnika u dopunskom obrazovanju je sve veće što se pokazuje obradom podataka kroz posljednjih šest godina. Iako je jaka modernizacija kroz digitalni tisak počela prije 12 godina, danas je prisutna u svim tiskarama na bazičan i visoko profesionalan način. Izrada digitalne tiskarske proizvodnje premašila je konvencionalni način. Tiskare ulaze u drugu fazu modernizacije centralizacije planiranja radnih tokova. Postavlja se ustroj da je “digitalni centar” tiskare u odjelima koja su nadležna za organizaciju i izradu tiskovne forme. Kroz taj sustav se određuju procesi tiska i postpress-a. Premda mnogi uređaji u završnim fazama grafičkih tokova nisu automatizirani, plan rada u tim odjelima postavlja se u grafičkoj pripremi, provodi se kroz tiskarsku proizvodnju, te se ažuriraju u bazama podataka sa svim detaljima izrade grafičkog proizvoda. Informatika je prisutna u svakom koraku proizvodnje, ali nažalost, ne u svim pogonima.
Suočeni sa svakodnevnim promjenama u informacijsko komunikacijskom i tehnološkom smislu grafički djelatnici, ali i sami poslodavci svjesni su da je za opstanak na tržištu nužna edukacija. Takav stav dovodi do potrebe cjeloživotnog obrazovanja u segmentu tehnologije i proizvodnje. Ove promjene zahtijevaju i sve veću spremnost djelatnika i poslodavaca na izučavanje novih tehnologija u grafičkoj industriji i potrebe za organiziranim školovanjem što pokazuju i prethodna istraživanja na velikom broju uzoraka diljem čitave zemlje.
Iz odgovora danih u provedenim istraživanjima vidljivo je da su ispitanici pokazali interes za dodatnim usavršavanjem i novim znanjima, te da su svjesniji nego prije da je utjecaj novih tehnologija neizbježan i svakodnevno prisutan. To ima za posljedicu kod svih onih koji se bave edukacijom da organiziraju i pruže više informacija o toj temi.

Slijednost unapređenja grafičkih procesa

Za postavljanje modela grafičkog procesa koristi će se simulacijsko modeliranje. Simulacijskim eksperimentima izučavaju se otpimalne vrijednosti procesnih parametara te parametara sljednosti grafičkog proizvoda. Eksperimentalni dizajn simulacije ima dvije razine.
Prva razina obuhvaća cjelokupnost planiranja proizvodnje.
Druga razina su modeli simulacije pojedinih radnih procesa.
Planiranje efikasnosti i dobiti pojedinih radnih naloga simulira se uključujući i mnoga ograničenja. U tom smislu moguće je dati rješenja za različite naklade i različite izvore materijala. Eksperimentalno će se odrediti područje dobrote izvršenja pojedinih zadataka. Time će se predložiti standardi u planiranju tiskovne proizvodnje.
Podrazumijeva se i razvoj programske podrške pri standardizaciji grafičkih proizvoda. Algoritmi za simulaciju proizvodnje obuhvaćaju:
planiranje iskorištenja tiskarskih strojeva,
vođenje procesa grafičkih strojeva,
kalkulacija vrijednosti proizvoda,
dinamičko razmještanje proizvodnje ovisno o opremi.
Programi koji služe za eksperimentiranje ovog zadatka proširit će se s novim prijedlozima u smislu proširenja i efikasnosti zadanog zadatka. Programi za simulaciju sastoje se od dijelova koji tretiraju materijale za proizvodnju i metode proizvodnje. Materijali su papir, tiskovne ploče, boje, kartoni, lakovi. Strojni park obuhvaća same strojeve i podatke o njihovim mogućnostima rada: brzina, debljina papira, broj radnih jedinica, način dorade grafičkih otisaka. Strojni park je integriran kroz CIP4 standarde koji obuhvaćaju pripremu, tisak i doradu. Središnji dio je izrada tiskovne forme kroz koju se određuje detaljna povezanost organizacije i mogućnosti uređaja.
Informacijski sustav koji se provodi kroz SQL bazu podataka i podržava postupak eksperimentiranja, ima svoje dijelove:
normative strojeva,
normative materijala,
normative ljudskog rada,
normative u uvezu i
podatke o ograničenju rada pojedinih strojeva.
Podaci za tu bazu sakupljaju se već nekoliko godina i trenutno se vrši njihova revizija. Dopunjavanje baze podataka je potrebno budući da su u tiskarsku proizvodnju uvedeni mnogi novi strojevi koji se upravljaju informatičkom tehnologijom. Istražit će se razlike prema prijašnjim tehnološkim mogućnostima, te će se predložiti dopune dosadašnjih gledanja na standarde u grafičkoj proizvodnji. Sama vjerodostojnosti podataka proširuje se na različite tiskare čija se različitost očituje u opremljenosti, spremnosti za modernizacijom i ovisnosti o proizvodu. Statistička obrada podataka bazira se na već razvijenim programima.

Literatura

Marciuš, Dijana; Žiljak, Ivana; Pap, Klaudio: Data analysis results in
question of future of graphic product, Conference Proceedengs IIS 2006 /
Aurer Boris; Bača Miroslav (ur.). Varaždin, Hrvatska: FOI IIS, Faculty of Organisation and Informatics, Varaždin, Croatia, Information and
Intelligent Systems, 2006. 363-366, ISBN 953-6071-27-4.
Posavec, Dijana: Spremnost na organizirano školovanje o novim
tehnologijama u tiskarstvu, Conference Proceedengs IIS 2007 ; Varaždin, Hrvatska: FOI IIS, Faculty of Organisation and Informatics, Varaždin, Croatia, Information and Intelligent Systems, 2007., ISBN: 978-953-6071- 30-2.
Posavec, Dijana: Simulacija kao metoda planiranja grafičke proizvodnje, Akademija tehničkih znanosti, Centar za grafičku tehnologiju; Tiskarstvo 09, Stubičke Toplice.
Žiljak, Vilko; Pap, Klaudio; Marciuš, Dijana: Experimental Simulation Research of Digital Printing Cost-Efficiency in Comparison to Traditional Printing; PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS of the 1st Special Focus
Symposium on Market Microstructure: From Orders to Prices - Best
Execution in the Age of Algo Trading and Event Stream Processing /
Loistl, Otto; Šimović, Vladimir ; Lasker, George E. (ur.). Zagreb:
Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2007. 66-70, ISSN 9771334649005.
Žiljak, Vilko: Pilot projekt WebPoskok i rezultati uvođenja XML tehologije u tiskarstvu: Informatologia. 37 (2004); 97-103, ISBN: 1330-0067.
Jorge, Uribe: Print Productivity; a systems dynamics approach: A
research monograph of the Printing Industry Center at RIT; Rochester, NY,
2008.; PICRM-2008-05, ISBN 978-0-6151-9979-5.

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .