SNAGA INOVACIJE U MOTIVACIJI UČENJA GRAFIČKE STRUKE

Josipa Lajkovič, Mario Barišić, Ivan Pogarčić

Sažetak

Znanja, koja su dobivena tijekom školovanja grafičara, vrlo brzo, zastarjevaju a već sada smo suočeni s pitanjem: kako učinkovito se osvježava to znanje u tiskarstvu? Odgovor je na području cjeloživotnog učenja. Cjeloživotno učenje ima ključnu ulogu u postizanju brze i visoke kvalitete u učenju/poučavanju grafičke tehnologije. Kako pripremiti osnovu za kvalitetu i razvoj novih potreba za motivacijskim obrazovnim programima i samoučenja eLearninga u grafičkoj struci? Učenje iz budućnosti ili preciznije učenje iz neposredne budućnosti u tiskarstvu je disciplina koja omogućava mijenjanje svojih aktivnosti u skladu s nastajanjem budućnosti u tiskarstvu. Naglasak se stavlja na tome da učitelj mora motivirati, privoljeti, dati interes za učenje, da je učenicima nastava i predmet ili način predavanja zanimljiv. Najvažniji motivacijski razlog za učenjem je prirodna radoznalost, želja za novim znanjem, zainteresirati učenike sa najnovijim dostignućima u grafičkoj struci. Korištenje računala i eLearninga pružaju dokaze o motivaciji i inovaciji učenja i poučavanja grafičke struke. Metode tradicionalnog učenja i treninga grafičke proizvodnje postaju preskupa i neefikasna. Zato su nastali simulatori kao dio nekog stručnog ili znanstvenog projekta. Učitelj u učionici može kombinirati dvije ili više metoda poučavanja grafičke tehnologije i tiskarstva. Tipičan primjer takve kombinacije je kada je upotpunjeno samoučenje grafičke tehnologije korištenjem računala na odgovarajuće inovativne nastavne materijale, naprimjer sa infracrvenim područjem zaštite na vrijednosnicama, sa tipografijom na vrijednosnicama ili sa novim rasterskim elementom u tisku zaštičenih dokumenata. Taj inovativni nastavni program kod učenika izaziva novi trend usavršavanja samog e-obrazovanja. To sve vodi tome, da online učenje ne samo da ima ponudu koju ima i tradicionalno, već je daleko primamljivije od njega, dinamičnije i pokazuje bolje krajnje rezultate kod učenja grafičke discipline. Ciljevi novog e-učenja u grafičkoj tehnologiji su, da se učenici motiviraju kroz inovativno učenje, uvođenjem novih stimulacija za nova znanja u grafičkoj struci.
Ključne riječi: cjeloživotno učenje, e - učenje, motivacija, inovacije

Kako definirati cilj poučavanja grafičke tehnologije i tiskarstva?

.Da li smo ikada svjesni, koliko je važno, da u potpunosti shvaćamo, koja je svrha i koji je cilj poučavanja grafičke tehnologije i tiskarstva? Cilj je da učenici savladaju nastavno gradivo, svrha je da imaju interes da se pripreme za dalje školovanje. Možemo li postaviti takav cilj? Od posljedica loše postavljenog cilja ljudi mogu izgubiti posao. Ako je naša uloga i cilj puko svladavanje nastavnog materijala možemo previdjeti mnoštvo utjecaja koji će nas onemogućiti u njegovu ostvarenju. Taj postavljeni cilj nije dobar jer je to samo svladavanje nastavnog programa o grafičkoj tehnologiji i tiskarstvu. U našem slučaju, cilj bi morao biti, da učenike za ostvarivanje nastavnog programa, što bolje motiviramo i da se nauče iskoristiti i razviti svoje sposobnosti pomoću inovacija na grafičkom području. Znamo, da se takav cilj može samo napornim radom naučiti kako to učiniti i postići.

Motivacija učitelja kao uvjet uspjeha

Očito je motivacija presudne važnosti za uspjeh. Kako učitelj može uspješno motivirati? Na motivaciju utječemo na različite načine: ocjenjivanjem, motivirajući atmosferu u razredu i stvaralačkim (inovacijskim) motiviranjem. Zbog toga odgovor ne može biti suhoparan kao: "Ovo je po programu, i od mene se traži da se to morate naučiti!" Najvažniji motivacijski razlog za učenjem je prirodna radoznalost. Isto tako, želja za novim znanjem. Zainteresirati učenike sa najnovijim dostignućima u grafičkoj struci. Moraju početi sanjati o tome jer im se to sviđa. Učenici će sa radošću prihvatiti učenje ako im je zanimljivo. Uopće neće pitati gdje će im to znanje biti potrebno ako im je nastavni inovacijski e-materijal i način učenja kao što je New eLearnig zanimljiv. Važno je da nastavnik predstavlja materijal što zanimljivije. Dobro je da su satovi učenja dinamični. Da se koristi što više motivacijskih sredstava za pomoć u nastavi, kao što je internet, video, fotografije, inovacije u grafičkoj struci ...
Kako uspješno znamo što bolje motivirati učenike za učenje grafičke tehnologije i tiskarstva? Cilj bi morao biti, da se stvori takvo okruženje, da se učenici što bolje nauče iskoristiti i razviti svoje sposobnosti učenja sa novim eLearningom. Tako bi se realizirao i ostvario nastavni program u grafičkoj struci. U radu se učenicima moramo u što većoj mjeri isključiti prisilu. Učitelj će morati motivirati, privoljeti, dati interes za učenje sa inovacijama u grafičkoj struci. Važno je, da im je jasno kako si mogu predstavljati nešto što se moraju naučiti i da im je gradivo zanimljivo prezentirano i primjereno njihovim sposobnostima. Ako učenike stalno potičemo i svojim načinom rada motiviramo na učenje, oni će postizati dobre rezultate i takav rad donijet će i učenicima i nastavnicima zadovoljstvo. Nastavnik može novi e-materijal koristiti za poučavanje grafičke tehnologije i tiskarstva kao: poticaj za rad, dodatne informacije koje upotpunjuje i nadograđuje na dane informacije u udžbeniku i radnoj knjizi, kao izvor inovacije, animacije, zvuka, fotografije i filma. Može promicati praćenje i drugih praktičnih aktivnosti u učionici, u prirodi i okolišu, put individualizacije i diferencijacije u nastavi, opuštanje i zabavu. Dr. Joe Boland je rekao: »Profesori odlaze sa pozornice mudrosti i postaju vodiči koji stoje sa strane«.

Inovativni doprinos korištenjem računala

Korištenje računala i eLearninga pruža dokaze o motivaciji i inovaciji učenja i poučavanja grafičke struke. Većina učitelja se slaže sa idejom, da se uvođenjem računala kao alata za učenje uveliko podiže motivacija. I da se pomoću eLearninga primjenjuje ono što se je naučilo kao sredstvo širenja i primjene. Uvođenje računala, pomaže nastavnicima, da subjekt učenja naprave zanimljivijim i da svoj entuzijazam prenesu na učenike. Isto tako, nastavnici mogu predstaviti nastavne promjene koje su povezane s tehnologijom integracije. Mogu postaviti više izazovnih ciljeva sa visokom ocjenom sugestija. U smislu, da bolje predstave složenije materijale na području grafičke tehnologije i tiskarstva koji se' prilagode učenicima i njihovim individualnim potrebama. Nastavnici računalo koriste kao dramatično povećanje samopoštovanja. Prednosti računalne učionice se koriste kao glavna motivacija za inovacije u grafičkoj praksi.

Novo e-učenje sa inovacijama u grafičkoj struci

Učitelj u učionici može kombinirati dvije ili više metoda poučavanja grafičke tehnologije i tiskarstva. Tipičan primjer takve kombinacije je kada je upotpunjeno samoučenje grafičke tehnologije korištenjem računala na odgovarajuće inovativne nastavne materijale kao što je na primjer infracrvena zaštita, tipografija na vrijednosnicama ili rasterski element kao sigurnosni sustav u tisku zaštićenih dokumenata. Istražila se je aktivnost u učenju  kroz virtualne modele na području planiranja, dizajna i izvedbe grafičkih uradaka: vrijednosnice, dokumenti, zaštićene iskaznice, novcu. Ovo rubno područje tiskarstva je izazvalo motivaciju kod učenika sa značajnim sadržajem eksperimentalnog rada na računalima. Grafika dokumenata sastoji se od mnogobrojnih dijelova pa motivira učenika da uđe u tiskarske procese s kojima simulira svoje originale. Programska rješenja omogućuju vizualizaciju rješenja do razine zadovoljenja koje ne traži posebnu materijalnu izvedivost. Ovo područje je izazvalo natjecateljsko stanje što je rezultiralo ulaženjem u dubinu strukture grafike. Natjecanje je bilo diskutirano preko želje da se stvori takovo unikatno rješenje svakog učenika posebno, da nitko osim njega  pojedinca ne može znati kako je rješenje napravljeno. Takovo eksperimentiranje, stvara đaka autorom unikata što samo pobuđuje želju za daljnjim radom, učenjem pa i istraživanjem [1].
Uloga učitelja je ključna u kombinaciji za e-učenje na inovacijama: ne samo učitelj u klasičnom smislu (što pomoć, smjernice, tumačenja), ali u isto vrijeme učitelj motivira sa najnovijim otkrićima, inovacijskim sadržajem u grafičkoj struci sa kojim predstavlja samoučenje i kako ga olakšati. Sa infracrvenim područjem zaštite na vrijednosnicama, sa tipografijom na vrijednosnicama ili sa novim rasterskim elementom u tisku zaštićenih dokumenata kod učenika izaziva novi trend usavršavanja samog e-obrazovanja. Zbog toga on line učenje ne samo da ima ponudu koju ima i tradicionalno, već je daleko primamljivije od njega, dinamičnije i pokazuje bolje krajnje rezultate kod učenja grafičke discipline.
Softverski mehanizmi učenja grafičke tehnologije kroz virtualno prikazivanje tokova grafičke proizvodnje učeniku daju mogućnost savladavanja novih znanja i spoznaja, a bez materijalnih troškova, što nije moguće u realnom tisku. Učenik simulatorom može mnogo puta ponavljati određeni ciklus na virtualnim simulacijskim modelima proizvodnog procesa toka proizvodnje. Smisao toga je virtualna tiskara, a preko modela, simulator pripreme, tiska, dorade ili planiranje proizvodnje, radni nalog... pomažu u razumijevanju grafičkih procesa. Vođenje je moguće pomoću računala, da se pritom izbjegnu štete u realnoj proizvodnji [2]. Proširenom upotrebom nove tehnologije u on line učenju gotovo da ne ostaje ni jedno polje znanja u grafičkoj tehnologiji i tiskarstvu koje se s novim eLearning-om ne može savladati.

Učenje na inovaciji boja u infracrvenom području

Tiskarske boje se odazivaju od ultravioletnih do infracrvenog područja radijacije. Tiskarske boje se izrađuju za vidno područje ljudskog oka kako bi se maksimalizirala vjerna reprodukcija slike u boji. Procesna CMY bojila nemaju odziva u infracrvenom području iznad 700 nm, premda su osnova reprodukcije koja se izvodi iz RGB sustava. Svojstva bojila različita su kada se ispitivanje provodi u tom rubnom ili višem IR području. Ovim se rješenjem definira stvaranje boje koja se izrazito drukčije ponaša u područjima pod djelovanjem infracrvenog (IR) svjetla. Skeniranje otiska u IR svjetlu otkriva mnoga nova područja primjene u zaštitnom tisku [3]. Učenike možemo motivirati tako da na istom dokumentu mogu vidjeti područje koje se vidi i područje koja se ne vidi u IR osvjetljenju. Pritom, šarena slika u području vidljivom za ljudsko oko daje isti doživljaj boja kao i da nema tog IR efekta. Razvijen je softverski alat koji koristi dvije slike. Prva je ona koja je vidljiva u području valnih duljina za ljudsko oko a druga slika je ona koja je vidljiva samo u IR području. Upotreba infracrvenog efekta u tiskarstvu s primjenom na zaštiti grafičkog proizvoda kod učenika izaziva niz novih saznanja koja ih motiviraju. Grafika dokumenata koja se sastoji se od mnogobrojnih dijelova motiviraju učenika da uđe u tiskarske procese s kojima simulira svoje originale [3].

a) b)

Slika 1. Sakrivanje teksta u tekstu: a) isti sivi ton 
b) IR skenirana slika na 1000 nm

Učenje na novim rasterskim sustavima u tiskarstvu

Spajanjem dva i više rasterska elementa dobiveni su novi rasterski elementi. Oblici takovih elemenata mijenjaju izgled tako da se u pojedinim područjima pokrivenosti ističu oblici jednog elementa, a u drugim područjima pokrivenosti ističu se drugi rasterski elementi. Ovdje možemo učenike motivirati tako da sami pokušaju mijenjati i spajati rasterske elemente i da se u visokoj pokrivenosti taj novi oblik sjedinjuje u njihovu individualnu kombinaciju. Učenici bi dobili svoj novi mutantni oblik rastra sa kojim bi svoj natjecateljski duh još više obogatili. Pojedini mutantni rasterski oblik može se deformirati izvan njene jednadžbe pa i u PostScript funkciji. Na taj način je proširen prostor individualizacije.
Motivacijski razlog za eksperimentiranje sa mutantnim oblicima rastera je to što će se sve više primjenjivati u novim dizajnerskim zahvatima te u zaštitnom i individualiziranom tisku. Individualnost grafičkog rješenja se osigurava sa početnim sjemenom pseudoslučajnog niza koje je stvoreno je iz značajke dokumenta [4].

Slika 2. Mutantni raster

 

Zaključak

Ciljevi novog e-učenja (New eLearninga) u grafičkoj tehnologiji, su da se učenici motiviraju kroz inovativno učenje, uvođenjem novih stimulacija za nova znanja u grafičkoj struci kao što su inovacija infracrvene zaštite, novi rasterski sustavi ili tipografija na vrijednosnicama. Rezultati ovoga istraživanja će pružiti uvid za učenje u okruženju srednjih škola promicanjem novih znanja grafičke tehnologije i tiskarstva. Jasne razlike s jedne strane, između, izbora koji bi trebao biti napravljen od New eLearning teorije, a s druge strane, izbor nastavnika koji bi zapravo s obzirom na takve novosti na grafičkom području i tiskarstvu našli novu metodu učenja putem inovacija.
Stoga, više podrške bi trebalo biti kod preporuka za nastavne transformacije obrazovanja u smjeru Novog učenja (e-learninga) grafičke tehnologije. Veća podudarnost između teorije i prakse je važna, a današnji rezultati pokazuju da se može postići veći napredak. Moramo promijeniti napore na konkretni izbor nastavnog sadržaja grafičke tehnologije s obzirom na okruženja u grafičkoj struci na raspored učenja: prije svega odluka o ciljevima učenja, raspodjela uloga nastavnika i učenika te motivacijskog i inovacijskog e-materijala za učenje grafičke tehnologije i tiskarstva. I konačno, znanje treba usmjeriti na promjenu napora i vjerovanja koje nastavnici trebaju stječi za uređenje motivacijskog okruženja za učenje koje potiče Novi eLearning u učenju grafičke tehnologije.
Istraživanje bi pokazalo, da su najmanje dva aspekta učenja i okruženja od posebne važnosti: povećano znanje u procesu učenja na inovaciji kao cilj motivacijskog učenja i veća pozornost na ulozi učenika. Inteligentni sustavi e-učenja u grafičkoj tehnologiji spadaju u kategoriju sustava e-učenja gdje se proces učenja i poučavanja odvija asinkrono. Ponekad se ovakvo učenje naziva i raspodijeljeno učenje jer se sustavi građeni za ovaj oblik učenja sastoje od ponovno upotrebljivih komponenti čime se smanjuje cijena njihove implementacije. Cilj je da učenik  zamišlja budućnost razvoja, da s njom eksperimentira i istražuje. Učenici moraju razvijati zamišljanje budućeg razvoja tematike koja se uči. Učenici koji to razviju će stvarno uživati u potvrđivanju svojih predodžaba razvoja. Prednosti e-učenja u tiskarskoj izobrazbi su očigledne i za očekivati je da polako svi učitelji grafičke tehnologije i tiskarstva aktiviraju svoje inovacijske e-materijale. Dolazimo do pitanja kvalitete rezultata, pogotovo kod najrazvijenijeg oblika e-učenja, jer ono prije svega ovisi o znanju i snalažljivosti samih nastavnika, a sa druge strane učenika.

Literatura

[1]       Žiljak, V: Suvremeni pristup obrazovanju inženjera, Suvremeni pristup obrazovanju inženjera, Akademija tehničkih znanosti hrvatske, 2004
[2]       Žiljak, I., Žiljak, J., Pap, K: Modeliranje i simuliranje kao osnova u
       učenju/poučavanju grafičke discipline
[3]       Žiljak, V., Žiljak, I., Pap, K., Žiljak Vujić, J: Infracrveno područje na
            vrijednosnicama izvedeno s procesnim bojama, Tiskarstvo 08, Zagreb: FS, 2008
[4]        Žiljak Vujić, I: Novi rasterski sustavi u tiskarstvu, Tiskarstvo 07, Zagreb:   FS, 2007

 

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .