Zaštitni elementi poštanskih maraka

Maja Rudolf, Aleksandra Bernašek, Tajana Koren, Nikolina Stanić Loknar

Sažetak

Vrijednosni papiri imaju dvostruku vrijednost: uporabnu i numizmatičku. Numizmatička vrijednost u slučaju poštanskih maraka uglavnom premašuje uporabnu vrijednost i to višestruko, te su s tog stajališta zanimljive krivotvoriteljima. Zato se treba posvetiti pažnja pri dizajnu, izradi i implementaciji zaštitnih elemenata. Analizom strukture poštanskih maraka koje su bile u upotrebi do sada, zaključilo se da postojeće zaštite nisu dostatne jer je tehnologija njihove izrade prilično dostupna. U radu se daju prijedlozi za dizajn budućih poštanskih maraka, koje će imati bolju zaštitu, te na taj način osigurati, ne samo uporabnu vrijednost, već i numizmatičku. Predlaže se implementacija Infrared tehnologije, posebnih rasterskih elemenata, stohastičkog raspršivanja te korištenja spot boja.

Ključne riječi: poštanska marka, zaštita

Uvod

Analiziraju se poštanske marke korištene u opticaju posljednjih 20 godina sa naglaskom na hrvatske poštanske marke. Ispitivanja obuhvaćaju vizualnu i instrumentalnu provjeru zaštitnih elemenata implementiranih unutar poštanske marke. Zaštitne elemente možemo podijeliti u dvije grupe: vidljive i nevidljive. Vizualnim mjerenjima analizirani su vidljivi zaštitni elementi kao što su: vrsta grafike (linijska ili rasterska), perforacije, hologrami, boje. Instrumentalnom provjerom analizirani su nevidljivi zaštitni elementi poput vodenog žiga, UV bojila, mikroteksta itd.
U radu su prikazani najčešći primjeri zaštita poštanskih maraka, te se na temelju analiziranih primjeraka daje prijedlog poboljšanih zaštita koje će pridonijeti sigurnosti ali i vizualnom identitetu samih maraka.

Analiza u vidljivom dijelu spektra

Promatrani su elementi zaštite koji se mogu primjetiti vizualnom provjerom, golim okom ili pod povećanjem, kao što su perforacije, vrsta grafike, rasterski elementi, korištenje posebnih boja ili korištenje mikroteksta.

Analiza rasterskih elemenata

U prošlosti su poštanske marke otiskivane tehnikom bakrotiska, što je osiguravalo velike naklade i kvalitetu otisnutih maraka do najsitnijih detalja te je samo po sebi uvelike smanjivalo mogućnost krivotvorenja zbog skupoće tehnologije. Današnja glavna tehnika tiskanja maraka je ofsetni tisak, koji sam po sebi ne pruža toliku sigurnost protiv krivotvorenja niti daje otisak pun sitnih detalja, ali daje mogućnost korištenja rasterskog elementa kao dijela samog dizajna.
Ispitivani uzorak maraka je otkrio kako su za tisak najčešće upotrebljavani klasični točkasti rasterski elementi (AM raster). Kod maraka otisnutih na taj način najčešće su iskorištene druge vrste zaštita, kao što je kombinacija sa linijskim tiskom ili korištenje posebnih boja.

 

a 
Slika 1. AM raster u kombinaciji sa zlatotiskom na tipografiji

 

a 
Slika 2. AM raster (marka bez dodatnih zaštita)

 

a
Slika 3. AM raster sa posebnim bojama – plava i zlatna

Sljedeći najčešći oblik korištenih rasterskih elemanta je FM raster. Takva vrsta rastriranja omogućava, osim dobre zaštitne funkcije i bolju reprodukciju umjetničkog djela na samoj marci. U primjerima možemo vidjeti kako je tehnika FM rastriranja korištena samostalno, u kombinaciji sa AM rasterom i posebnim bojama.

 

a
Slika 4. FM raster

 

a    a
Slika 5. FM raster u kombinaciji sa AM rasterom (tekst otisnut AM rasterom, a grafika FM)

 

a
Slika 6. FM raster u kombinaciji sa posebnim bojama (motiv je uz procesne boje otisnut i srebrnom bojom)

Sljedeća grupa poštanskih maraka koje nalazimo samo u primjerima hrvatskog podrijetla jesu marke sa posebno dizajniranim rasterskim elementima. Rasterski element je individualiziran te služi kao vrlo značajan element zaštite. Takvi rasteri su korišteni samostalno ili u kombinaciji sa drugim načinima rastriranja ili uz linijsku grafiku. Ovisno o finoći rastera on može biti vidljiv bez povećanja ili je vidljiv tek skeniranjem u visokoj rezoluciji, što daje mogućnost definiranja finoće same reprodukcije. Na primjerima možemo vidjeti posebne rasterske elemente koji su dovoljno sitni te ne „ometaju“ vizualnu strukturu reprodukcije, dok u drugim slučajevima predimenzionirani rasterski elementi dodaju vizualni moment te su uklopljeni kao dio dizajna.

 

a 
Slika 7. Rasterski dio grafike je otisnut rasterom sinusoidnog oblika dok je ostatak grafike izveden linijskom grafikom

 

a        a
Slika 8. Rasterski element vidljiv bez povećanja uklopljen u dizajn motiva poštanske marke

 

a a
Slika 9. Veća linijatura posebnog sinusoidnog rastera koji nije vidljiv bez povećanja

 Linijska grafika

U prošlosti je linijska grafika prevladavala na poštanskim markama, jer je tehnologija izrade bila takva da je pogodovala izradi finih linija koje su se teško mogle krivotvoriti. Danas marke otisnute linijski nemaju finoću detalja kao prijašnje i ne služe svrsi zaštite, već isključivo u dizajnerske svrhe. Zbog toga linijski otisnute poštanske marke najčešće kao dodatni element zaštite koriste kombinaciju sa posebno mješanim bojama. U primjerima je vidljivo da se u dizajnu koriste dvije, tri ili više posebno miješanih boja kako bi dobili reprodukciju kakvu je autor izveo u originalu.


a        a
Slika 10. Linijska grafika sa tri korištene posebno mješane boje

 

a 
Slika 11. Crna kao procesna boja, te crvena i srebrna kao posebne boje

 

a
Slika 12. Kombinacija AM rastera kojim je otisnut žuti kanal grafike, te linijska grafika sa tri posebne boje

Analiza perforacija

U primjerima hrvatskih poštanskih maraka nalazimo najčešće na dvije vrste perforiranja, odn. zupčanja: linijsko i češljasto. Zupčanje predstavlja standardiziran proces, sa točno određenim parametrima, što omogućava laku provjeru vjerodostojnosti marke. Analizirani primjeri pokazuju da se u novije vrijeme koristi češljasto perforiranje, koje daje uredniji izgled rubova marki, u odnosu na linijsko koje je mnogo nepreciznije. Hrvatske marke se danas perforiraju sa standardnom mjerom od 14 rupa na 2 cm. Od 2006. do 2009. god. na hrvatskim poštanskim markama se pojavljuje i zupčanje sa rombom kao dodatnom zaštitom. U slučajevima posebnih prigodnih maraka zupčanje se ponekad izvodi u kružnim ili krivuljnim oblicima, no takva praksa se rijetko provodi, zbog skupoće samih alata za perforacije.

 

a 
Slika 13. Primjer perforirane marke sa romb češljastim zupčanjem.

 

a     a
Slika 14. Dizajn poštanske marke sa kružnim i srcolikim perforiranjem.

Analiza u ultraljubičastom dijelu spektra

Tisak maraka sa ultraljubičastim premazima boja u današnje vrijeme postaje standardna mjera zaštite. Takva zaštita nije vidljiva na danjem svjetlu, ali se na vrlo lak način može provjeriti pod ultraljubičastim lampama. Pregledom primjera poštanskih maraka iz različitih dijelova svijeta možemo vidjeti raznolikost mogućnosti u dizajnu i primjeni takvih premaza u zaštitne svrhe. Ultraljubičaste premaze možemo podijeliti u nekoliko kategorija: UV premaz na papiru (izvan otisnute grafike), linije UV premaza koje prolaze kroz otisnuti motiv, tekst otisnut, u cijelosti ili djelomično, sa UV bojilom i cijela površina marke premazana UV bojom. Primjeri većine modernih hrvatskih poštanskih maraka pokazuju UV zaštitu u obliku logotipa Hrvatske Pošte na premazu preko cijelog arka papira.

 

a  a
Slika 15. Zaštitni UV premaz na papiru izvan otisnute grafike motiva

 

a  a  a  a
Slika 16. Djelomični UV premaz u linijama preko marke, tekst otisnut UV bojom

 

a a 

Slika 17. UV premaz preko cijele površine marke

 

a   a   a
Slika 18. Primjeri maraka sa UV otiskom teksta.

Prva dva primjera prikazuju blok teksta koji prelazi preko cijele marke, te nije u korelaciji sa otisnutom grafikom. Treći primjer hrvatkse marke prikazuje selektivno korištenje UV boje za tekst, na točno određenim pozicijama marke, gdje se samo dio postojećeg teksta (koji je glavni motiv marke) otiskuje UV bojom.

 

a
Slika 19. Ultraljubičasti premaz papira na većini modernih hrvatskih maraka

Analiza u infracrvenom dijelu spektra

Pregledom poštanskih maraka hrvatske i svjetske proizvodnje došlo se do zaključka da još ne postoje primjeri manipulacije bojama u infracrvenom dijelu spektra, što omogućuje daljnji razvoj zaštita. Na primjerima promatranim pod infracrvenim svjetlom nisu uočene nikakve naznake upotrebe boja koje pod u IR dijelu spektra djeluju različito, a u vidljivom dijelu spektra su jednake (osim na jednom primjerku hrvatske poštanske marke, što može biti i protumačeno kao greška u pripremi grafike za tisak – slika 21.).

 

a      a
Slika 20. Lijevo – infracrveno svjetlo; Desno – Vidljivi dio spektra

Na primjeru primjećujemo da odaziv neke boje u infracrvenom dijelu spektra ovisi o količini crne koju dotična boja sadrži. Iste nijanse boje u vidljivom dijelu spektra mogu različito reagirati u infracrvenom području ako se promijenio postotak crne i ostalih komponenti u njihovom miješanju. Na sljedećem primjeru vidimo kako tekst („Orko“) koji je pod vidljivim svjetlom otisnut u istoj nijansi, u infracrvenom području ima potpuno različit odaziv (slova O nisu uopće vidljiva). No kako ne možemo sa sigurnošću utvrditi je li to namjerna manipulacija bojama ili slučajna pogreška kod pripreme, zaključit ćemo da se još nije pojavio primjer poštanske marke sa dizajnom elemenata u infracrvenom području.

 

a   a    
Slika 21. Lijevo – marka pod vidljivim svjetlom; Desno – Infracrveno svjetlo

Prijedlog zaštite

Provedenom analizom može se utvrditi da su vidljivi elementi zaštite poštanskih maraka često i u službi vizualnog doživljaja, te predstavljaju važan dio dizajna same marke. Taj segment dizajna se može, također, primjeniti i na zaštitu koja nije vidljiva. U sljedećim primjerima dati ćemo prijedloge uvođenja novih zaštitnih elemenata koji će pridonijeti sigurnosti, ali i obogaćivanju vidljivih i nevidljivih elemenata poštanske marke.

 

a
Slika 22. Idejno rješenje poštanske marke sa motivom računalne grafike

Zaštita marke se provodi u nekoliko segmenata. U vidljivom dijelu spektra zaštitni dio predstavlja upotreba posebno dizajniranih rasterskih elemenata koji se stohastički biraju za svaki piksel unutar programskog koda izvedene grafike. Ultraljubičasta zaštita sadrži premaz u obliku same grafike i teksta sa logotipom pošte. Implementirana je i infracrvena zaštita koja zahtijeva posebnu pripremu boja čijim posebnim miješanjem će biti omogućeno selektivno skrivanje ili otkrivanje određenih dijelova slike pod infracrvenim svjetlom.


a)  a            b)   a


Slika 23. a) Izvedba poštanske marke sa ultraljubičastim premazom na grafici, tekstu i logotipu; b) Izvedba maske za infracrveno područje gdje se dijelovi grafike i teksta skrivaju

 

a      a
Slika 24. Izvedba grafike sa rasterskim elementima familije sinusnih rastera koji su vidljivi na uvećanom detalju

Literatura

  1. Šinko Ž. „Elementi Sigurnosti U Proizvodnji Hrvatskih Poštanskih Maraka“, Pošta – Stručno-informativno glasilo Hrvatske pošte, Travanj 2008, ISSN 1846-0380
  2. Vučetić J. “Zanimljivosti kod novih hrvatskih redovnih poštanskih maraca” Zadarski Filatelist, Lipanj 2011. ISSN 1845-2272
  3. Žiljak, Vilko; Pap, Klaudio; Žiljak-Vujić, Jana; Žiljak, Ivana.
    “Infraredesign ili CMYKIR separacija“  Inovacijska kultura i tehnologijski razvoj, Zagreb : Hrvatsko društvo za sustave, 2009.
  4. Pap, Klaudio; Žiljak, Ivana; Žiljak-Vujić, Jana. “Image Reproduction for Near Infrared Spectrum and the Infraredesign Theory“ The Journal of imaging science and technology (2010)
  5. Pap, Klaudio; Žiljak, Ivana; Žiljak-Vujić, Jana. “Design of Digital Screening“ Zagreb : Fotosoft, 2008
  6. Žiljak Vujić, Jana; Bernašek, Aleksandra; Koren, Tajana.
    “Designing Raster Cells as the Basis for Developing Personal Graphic Language.“ // Journal of graphic Engineering and Design. 2 (2011)


Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .