Individualizirano učenje u e-sustavima

Maja Turčić, Ivan Rajković, Slaven Crnjac

Sažetak

Moodle je vodeći sistem e-učenja otvorenog tipa. On omogućuje profesorima da na jednostavan način kreiraju kompleksne i fleksibilne web materijale za svoje kolegije. Kolegij se može sastojati od različitih tipova lekcija koje uključuju materijale namijenje čitanju, kvizove i testove, ankete, projekte, ali i socijalne elemente koji ohrabruju na interakciju i grupni rad između studenata.
Uz pomoć Moodle-a unaprijeđuje se način učenja jer se jednostavno koristi, iako je važno definirati jasan cilj kolegija. Posebnu pažnju treba posvetiti izradi materijala i ustanoviti proces učenja te odabrati najbolji način za izvedbu. Uspoređujući dosadašnji način izvođenja vježbi bez i sa Moodle-om, primijećuje se da se prilikom izvođenja vježbi uz korištenje moodle-a uočava veća angažiranost studenata, dobiva se više vremena za individualan rad sa studentima vezan za riješavanje specifičnih problema, kao i mogućnost za izvođenje vježbi prema individualnim potrebama te  se dobivaju  sveukupno bolji rezultati cjelokupnog kolegija.

ključne riječi: e-učenje, individualno

Uvod

Moodle je web aplikacija za izradu online kolegija. Oblikovan je za e-edukaciju baziranu na socijalnom konstruktivizmu. Slobodan je za korištenje i bazira se na PHP jeziku pa time podržava baze podataka. Struktura mu se sastoji od kolegija koji se izrađuju od statičnog ili interaktivnog materijala. Omogućava izradu lekcija, zadataka i raznih provjera znanja. Prati aktivnosti studenata koje ocjenjuje prema zadanim parametrima. Moodle olakšava individualan pristup učenju te povećava interaktivnost između nastavnika i studenata.

Što je Moodle?

Moodle je besplatan sistem za e-učenje koji dozvoljava kreiranje bogatih, fleksibilnih i interaktivnih online materijala za učenje. Naziv Moodle  je akronim za Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modularno objektno orjentirano dinamično obrazovno okruženje). Zamišljen je kao aktivan i zanimljiv alat za e-učenje studentima i profesorima. Uključuje web stranice koje se mogu pregledavati u bilo kojem redoslijedu, izradu online kolegija s planom održavanja prema rasporedu, forum, mogućnost međusobne studentske evaluacije, direktorije namijenjene za postavljanje datoteka dostupne studentima. Sve ove opcije kreiraju aktvno obrazovno okruženje sa raznim mogućnostima interakcija između studenata i nastavnika.

Moodle ja oblikovan da podrži stil učenja nazvan Socijalni Konstruktivizam. To znači da se bazira na interakciji. Socijalni Konstruktivizam podrazumijeva uvjerenje da ljudi  najbolje uče kada se aktivno služe nastavnim materijalima, kreiraju nove materijale i komuniciraju sa drugima o tim materijalima. (Mušanović, 2000.)

Statički i interaktivni materijali

Moodle dozvoljava nekoliko vrsta materijala. Statički materijali uključuju web stranice, poveznice na materijale, direktorije ili datoteke. Interaktivni materijali mogu biti u obliku zadataka (predaja datoteka koje će nastavnik ocijeniti), lekcije (uvjetovane aktivnosti) i provjere znanja te aktivnosti koje podrazumijevaju interakciju između studenata: chat, forum, wiki, itd.
Može se koristiti na način da implicira određeni redoslijed unutar kolegija uz pomoć uvjetovanih aktivnosti, ne-linearnim redoslijedom ili kombinacijom oba načina.
Pri ulasku na Moodle student ili nastavnik se mora ulogirati, s obzirom da je Moodle napravljen u PHP jeziku i podržava baze podataka, a prilikom upisa studenata na Tehničko veleučilište svaki student dobiva svoj AAI account. Baza studenata je prebačena u Moodle tako da svi studenti imaju jedinstveno korisničko ime i lozinku za Moodle kao i za korištenje studomata i TVZ-ovih stranica. Nakon ulaska kolegiji su podijeljeni prema smjeru i godini studiranja. Unutar samog kolegja postoji podjela na lekcije. S obzirom da se na Računalnoj tipografiji vježbe održavaju jedan puta tjedno, lekcije su podijeljene prema broju tjedana u semestru sa pripadajućim temama odnosno kategorijama. Svaka tema se sastoji od lekcije i kviza provjere znanja. Također su uključeni i zadaci kada studenti moraju predati neke datoteke te neki statični materijali potrebni za obavljanje zadatka i vježbe.
Studenti su podijeljeni u grupe kako dolaze na vježbe, tako i u Moodle-u kako bi se olakšao pregled izvršenja zadataka i ocjenjivanja, ali i za pregled statistike u pojedinoj grupi.
Statični materijali mogu biti web stranice koje sami kreirate, web stranice koje su već postavljene negdje na webu, datoteke, multimedija. Ova vrsta materijala je korisna kada su studentima potrebne određene informacije za izvršavanje vježbe ili zadatka. Svi materijali se mogu uvjetovati bilo datumom pristupa, lozinkom ili ispunjenjem neke prethodne obaveze.

Zadatak i lekcija

Assignment ili zadatak je aktivnost koju studenti obavljaju izvan sustava, a kada ga dovrše ga predaju na način da ga postave u sustav gdje ga nastavnik pregledava i ocjenjuje.
Lekcije su serija web stranica koje se prikazuju u određenom redoslijedu koji zavisi od studentskog odgovora na određeno pitanje. Pitanja se postavljaju kako bi se provjerilo da li je teorija usvojena na zadovoljavajući način. Lekcije mogu biti limitirane vremenom te student u svakom trenutku može vidjeti koliko vremena ima za određeni zadatak. Također mogu i donositi određen broj bodova u sklopu kolegija. Može se postaviti da je studentu dozvoljeno jedan put ili više puta proći kroz lekciju. Na kolegiju Računalne tipografije student prolazeći kroz lekciju u kojoj dobiva teoriju vezanu uz određenu temu dobiva zadatke i upute kako da te zadatke napravi u određenom programu. Svaka cjelina unutar lekcije završava pitanjem kojim se provjerava da li je student usvojio tu teoriju te mu se nakon točnog odgovora dozoljava nastavak lekcije.

Provjera znanja

Provjera znanja je omogućena kroz kvizove. Pitanja u kvizu mogu sadržavati tekst, slike, zvuk ili film. Moodle olakšava izvedbu provjere znanja na time  što su svi kvizovi dostupni u digitalnom obliku, izrada je brza i fleksibilna, a nastavnik je oslobođen od ispravljanja velikog broja testova. Sva pitanja koja se izrađuju u Moodle-u postavljaju se u određenu kategoriju i u bazu pitanja. Prilikom izrade kviza nastavnik odabire pitanje iz željene kategorije iz baze podataka. Kao i kod lekcija, kviz se može uvjetovati vremenom i/ili uspjehom na nekom zadatku. Pitanja se mogu prikazivati u određenom redoslijedu ili nasumičnim izborom. Rezultati mogu biti vidljivi samo nastavniku ili i studentu. Pitanja mogu biti: numerička (unosi se formula, a sustav sam izračunava odgovor i mijenja parametre pitanja); esejistička (nastavnik sam ispravlja); strukturirana na način uparivanja (lista podpitanja sa točnim odgovorima koji se moraju upariti); pitanja višestrukog izbora (izbor između višestrukih odgovora gdje jedan ili više odgovora mogu biti točni); u obliku kratkih odgovora; da/ne odgovori. Postoji i mogućnost slučajnih pitanja gdje Moodle nasumice odabire pitanje iz željene kategorije. Svako pitanje dosnosi određen broj bodova koji se zbraja u sveukupni uspjeh kolegija.

Aktivnosti i ocjenjivanje

Moodle bilježi sve aktivnosti studenata i nastavnika što omogućava vrlo jednostavan pregled studentskih aktovnosti unutar kolegija: kada su bili u sustavu, što su napravili i s kojim uspjehom. Nema potrebe za prozivanjem studenata, a pregled odrađenih vježbi je jednostavan. Na kraju kolegija nastavnik ima uvid u broj dolazaka na vježbe, broj sakupjenih bodova svakog studenta za svaku aktivnost te za sveukupan kolegij. Ocjene se mogu i kategorizirati te pojedinim kategorijama dodijeliti veća važnost.

Sa i bez Moodle-a

Uspoređujući izvođenje vježbi na klasičan način i uz pomoć Moodle sustava primijećuje se veća zaintereiranost studenata za kolegij i njihov bolji sveukupan uspjeh. Rezultati pokazuju da 10% više studenta je ostvaruje pravo na oslobođenje od pismenog dijela ispita i da manje studenata gubi pravo na potpis. Svakom studentu je omogućeno da prolazi kroz vježbu u svom tempu što nastavniku dozvoljava više vremena za individulan rad sa studentima vezan uz određene probleme sa kojima se susreće. Kada student nije u mogućnosti prisustvovati vježbama može određene zadatke i lekcije odraditi od kuće. Kontrola i ocjenjivanje je automatski određeno kroz postavke na početku kolegija. Studenti lakše i brže usvajaju informacije te su više usredotočeni na same zadatke u vježbma. Nastavnici manje vremena provode ispravljajući kolokvije, a više na individualan rad sa studentima.

Zaključak

Pomoću sustava za e-učenje Moodle na kolegiju Računalne tipografije na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu postignuta je veća interaktivnost studenata i individualan pristup specifičnim problemima s kojima se studenti susreću na vježbama. Kreiran je fleksibilan e-kolegij koji podrazumijeva samostalne zadatke, interaktivne lekcije po kategorijama i provjere usvojenog znanja. Smanjila se količina vremena provedena na ručno prikupljanje i ispravljanje kolokvija te samu izradu testova. Sveukupni rezultati kolegija su bolji u odnosu na klasičan način izvođenja vježbi.

Literatura

1. moodle.org – 18.01. 2012.
2. Beatty B., Ulasewicz C., Online Teaching and Learning in Transition: Faculty Perspectives on Moving from Blackboard to the Moodle Learning Management System, 2006. TechTrends volume 50, number 4, str. 36-45, ISSN: 1559-7075
3. moodle.carnet.hr – 18.01.2012.
4. Rice W., Moodle 2.0 E-learning development, Packt publishing ltd.,
Birmingham, ISBN 978-1-849515-26-9
5. Mušanović M., Konstruktivistička teorija i obrazovni procesi, 2000, Zbornik skupa: Didaktički in metodični vidiki nadaljnega izobraževanja, Maribor, Univerza v Marbiroru, Pedagoška fakulteta Mariboru, str. 28-35

 

Patrik Ervells latest collection is ironically titled “Software”ADIDAS ORIGINALS TUBULAR SHADOW. In the notes from the presentation, Ervell says he was interested in developing tension between nostalgia and sci-fi,NIKE ZOOM WINFLO 3 and even included 90s cyberpunk amongst his influences. Ervell developed this point of view by creating an imaginary software company called Idegen software systems. He then re-appropriated the company’AIR JORDAN XXXI MENs logo in several of the collection’s garments. Elsewhere,MBT TARIKI MEN mohair coats with oversized lapels made an appearance alongside mock neck tees,NIKE AIR JORDAN RETRO 5 police-inspired ribbed sweaters,MBT FORA GTX WOMEN flight bombers, and polyurethane leather coats. The setting was also suitably dystopian, and the resulting ambiance was something akin to if the creators of Deutschland 83 and Hackers met up and decided to create a collection… We mean that as a compliment.Yesterday afternoon,JORDAN CP3 IX MEN artist JR spent the day working on his latest collaborative piece with Daniel Arsham in Greenpoint,NIKE AIR MAX 90 Brooklyn,MBT KIMONDO GTX MEN NYC. Connecting the lines between art, architecture, dance and theater, Daniel Arsham has been known to subvert existing architectural structures in unconventional,NIKE CLASSIC CORTEZ NYLON playful ways; confusing and confounding the expectations of space and form. Source: Street Art News .